Bakkegårdskolen

Fra AarhusWiki

- Trige, Ølsted og Spørring skoler -

Bakkegårdskolen i Trige ligger vest for den gamle hovedvej A 10. Den gamle Trige Skole lå øst for landevejen, og bygningerne, som Trige-Ølsted Kommune lod opføre i 1929, eksisterer endnu på adressen Pannerupvej 7-9. Det var ikke kun skolen i Trige, der i 1968 blev lukket som en konsekvens af, at Bakkegårdskolen åbnede sine døre. Skolerne i Ølsted, Spørring og Grundfør led samme skæbne.

For skolerne i Trige, den ældst kendte ligger fortsat inde midt i den gamle bykerne på nuværende Bjørnshøjvej 26, og Ølsted, nuværende Hvidbjergvej 3, gælder, at de kan spores tilbage til første halvdel af det 19. århundrede, og de er givetvis oprettet i overensstemmelse med bestemmelserne i skoleloven af 1814. Måske har der begge steder, under en eller anden form, været skole allerede i 1700-tallet. I Spørring (på nuværende adresse: Gammel Landevej 31) byggede Grundfør-Spørring Kommune i 1928 som udvidelse af den da eksisterende skole fra omkring århundredskiftet (nuværende "forhuset") og som nabo til kirken en ny skole, der i begyndelsen af krigen fik tilføjet en fløj med gymnastiksal og lokaler for sløjd, skolekøkken og bibliotek. Her véd vi desuden, at der omkring 1750 var omgangsskole, d.v.s. at skoleholderen flyttede fra gård til gård; at det af en indberetning til det kgl. danske kancelli i 1789 fremgik, at der i Spørring var et skolehus, "der egentlig er et fæstehus til Kjærbygård"; at godsejer Anker Jørgen Secher til Kjærbygård i 1796 byggede en ny skole i Spørring (nuværende Gammel Landevej 42), samt at skoledirektionen i København i 1815 fastholdt nødvendigheden af, at Sechers skole blev ombygget for en udgift på 1.000 rigsdaler med henblik på at bringe den i anordningsmæssig stand i henhold til skoleloven af 1814.

Det var egnsplanen med linjeføringen for en projekteret jysk motorvej, der forpurrede de planer, Trige-Ølsted og Grundfør-Spørring kommuner var langt fremme med, og som gik ud på at bygge en centralskole ved Herstvej øst for Grundfør. Resultatet af de fortsatte overvejelser blev, at Bakkegårdskolen i Trige (i lighed med Sabro-Korsvejskolen nogle år tidligere) fra 1965 blev opført som en forbundsskole med de nydannede Hinnerup og Trige kommuner som bygherrer. Arkitekt på byggeriet var Knud Blach Petersen, og skolens første del kunne tages i brug i 1967. I 1977/78 udbyggedes skolen med en vestfløj, som foruden faglokaler rummer kantine, sportshal og tandlægeklinik. Fra 344 i 1970 steg elevtallet til 467 i 1989, og i skoleåret 2000/01 går der 423 børn i skolen fordelt på 3 børnehaveklasser, 18 normalklasser fra 1. til 9. klassetrin samt 2 modtageklasser for tosprogede elever. Som den sidste af kommunens skoler fik Bakkegårdskolen egen skolefritidsordning i januar 1997. Pladsproblemer havde hidtil stillet sig hindrende i vejen, og man var henvist til at starte i midlertidige lokaler. Ikke mindre end 18 nationaliteter er i skoleåret 2000/2001 repræsenteret på skolen, og børn af anden etnisk baggrund end dansk udgør ca. 25 procent af det samlede elevtal. Skolen er beliggende nogenlunde midt i skoledistriktet, som domineres af landsbyerne Spørring, Pannerup, Ølsted og Trige.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Niels Kristensen: Træk af Grundfør og Spørring Skolers Historie. i: Aarhus Stifts Aarbøger, bind XXVI, 1933.