Albert Georg Olsen (1890-1949)

Fra AarhusWiki
Albert Georg Olsen

Professor i historie, dr. phil. Albert Georg Olsen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1933 - 31. marts 1937 for Socialdemokratiet.

Født 16. maj 1890 i Roskilde, død 16. oktober 1949 i København. Forældre: lokomotivfører Chr. Olsen og hustru Ane Cathrine Petersen. Gift 1. gang 15. oktober 1916 i København med Gerda Johanne Christensen, født 27. juli 1892 i København, datter af bogbindermester Carl Frederik Christensen og hustru Anne Kirstine Jensen; ægteskabet opløst. Gift 2. gang 6. maj 1921 i København med Anna Friis Møller, født 23. juli 1894 i Hammel, datter af provst Johannes Christian Herman Møller og hustru Ida Christiane Augusta Amundin Friis; ægteskabet opløst. Gift 3. gang 23. juli 1926 med Agnete Bing, født 22. juli 1905, datter af overlæge, dr. med., senere professor H.I. Bing og hustru Ebba Henriques.

Karriere

Albert Olsen var oprindelig maskinarbejder, men tog i 1910 studentereksamen og blev i 1920 magister i historie. Allerede i studentertiden sluttede han sig til Socialdemokratiet, og han var i en lang årrække medarbejder ved Demokraten. I 1930 blev han dr. phil. på afhandlingen 'Studier over den danske finanslov 1850-64'. Han var med blandt de første lærere ved det unge universitet i Aarhus, hvor han blev docent i historie i 1930 og professor i 1934. Her fik han lejlighed til at dyrke sit fag i fortsættelse af den retning, han var slået ind på under sine studier i København med en vis tilslutning til Erik Arups synspunkter, fra hvilke han dog frigjorde sig ikke blot under indflydelse af sin historieopfattelse, men også bestemt af sin selvstændighedstrang og interesse for praktisk politik. Det sidste gjorde ham til aktiv socialdemokrat og førte ham ind i byrådet 1933.

Arbejdet i byrådet

Det er måske faldet svært for ham at forene det faglige arbejde, der bl.a. omfattede kampen mod nazismen, med en lokalpolitisk virksomhed, men det var ikke af den grund, han den 1. december 1936 forlod sin post ved universitetet for at overtage et professorat i København, en ansættelse, der gav ham øget indflydelse inden for den historiske forskning. Efter at have forladt Århus fortsatte han sit faglige arbejde efter de samme linier som før uden dog at bringe det til en blot foreløbig afslutning, idet en alt for tidlig bortgang forhindrede ham i at gennemføre sine planer, der bl.a. omfattede en mere videnskabelig behandling af de lokalhistoriske problemer i tilslutning til den almindelige historie.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Brandkommissionen 1933-37
  • Havneudvalget 1933-37
  • Skolekommissionen 1933-37
  • Udvalget for skolevæsenet 1933-37
  • Bestyrelsen for museets kunstsamling 1933-37
  • Lønudvalget 1934-37

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 177-178