Aarhus Sejlklub

Fra AarhusWiki
Der gøres klar til kapsejlads, som Aarhus Sejlklub er vært for i Aarhus Lystbådehavn. Ukendt fotograf, 1940, Aarhus Stadsarkiv.

Aarhus Sejlklub er en sejlklub for lystsejlads med hjemsted på Aarhus Lystbådehavn.

Optakt til Aarhus Sejlklubs tilblivelse

Klubben blev officielt oprettet i 1880, men var tilsyneladende undervejs i en rum tid. Allerede i juli 1874 kunne Aarhus Stiftstidende dog berette om, at en "herværende sejlklub" i Aarhus havde arrangeret og afholdt escradesejlads i "sundet fra Svanemøllebugten til Bellevue."

I 1877 blev der for første gang dannet en decideret forening for lystsejlads i Aarhus med begrundelsen, at "Da Interessen for Lystsejlads i det sidste Par Aar er tiltaget betydelig saa at vore Lystbaades Antal nu er omtrent en Snees, vil uden Tvivl den nye Forening blive hilset med Glæde og finde stærk Tilslutning." I bestyrelsen for foreningen, der fik navnet "Aarhuus Seilklub", sad restauratør Anders Mikkelsen Baess, fabrikant Alexsi Otto Victor Leth og købmand Frederik Ludvig Frydensberg Houmann. Alle tre var også med ved den egentlige oprettelse af Aarhus Sejlklub kun tre år senere.

Man hørte dog ikke umiddelbart mere til foreningen, men igen i 1879 afholdt en "herværende Seilklub" sin anden kapsejlads ud for Bellevue.

Den officielle etablering

Under en generalforsamling 26. juli 1880, blev Aarhus Sejlklub officielt oprettet under sit oprindelige navn "Aarhusbugtens Sejlklub". Dagen efter blev resultatet af generalforsamlingen bekendtgjort i Aarhus Stiftstidende med følgende indlæg:

"Efter at Lystseiladsen her har naaet et ret betydeligt Standpunkt, har der oftere fra flere Sider yttret sig Ønske om Oprettelsen af en Seilkub; men først iaftes blev Tanken om en saadan realiseret paa et Møde af Lystseilere. Der dannedes en 'Aarhusbugtens Seilklub', og til Bestyrelse for denne valgtes Restauratør Baes, Maler Carstensen, Fabrikant Caroe, Kjøbmand Ludv. Houmann og Fabrikant Leth. Efter Forlydende vil Foreningens Første Kapseilads blive afholdt om fjorten Dages Tid. Det er vedtaget, at Bestyrelsen skal arrangere mindst to Udflugter om Sommeren."

Som beskrevet i indlægget, var lystsejladsen taget til i Aarhus bl.a. gennem en række af kapsejladser, der begyndte i 1866. Kapsejladserne blev arrangeret af Københavns Sejlklub, men lystsejladsens stigende popularitet gav anledning til ønsket om, at Aarhus fik sin egen sejlklub. Især kapsejladsen, der blev afholdt 27. februar 1878, blev udslagsgivende for nedsættelse af et udvalg, som skulle arbejde hen imod en stiftende generalforsamling. Det var denne, der blev afholdt 26. juli 1880, hvor Aarhusbugtens Sejlklub blev oprettet.

Som lovet ved generalforsamlingen, arrangerede Aarhusbugtens Sejlklub kort tid senere en sommerudflugt, der tilsyneladende fandt sted søndag den 5. september 1880. Cirka 30 både var meldt til begivenheden. Det blev i avisen som "et smukt Skue at see de c. 30 Baade seile ude paa Bugten tæt ved hinanden. Efter en Landgang ved Vosnæspynt, hvor en gemytlig Frokost indtoges, seilede Escadren til Kalø. Under Opholder her medførte et stærkt Tordenveir orkanagtige Kastevinde, der nær havde forvoldt Uheld for Seiladsen, hvis ikke de raske Sportsmænd ved deres energiske Optræden havde forstaaet at raade Bod derpaa."

Udvikling i sejlklubben

I 1902 ændrede Aarhusbugtens Sejlklub navn til Aarhus Sejlklub.

I 1909 fulgte oprettelsen af Jysk Sejlunion som en sammenslutning af Aarhus Sejlklub, Horsens Sejlklub, Sejlklubben Neptun, Vejle og Fredericia Sejlklub og Kolding Sejlklub. Senere deltog også Sejlklubben Bugten samt Aarhus og Horsens Amatørsejlklub.

I 1911 havde klubben følgende formål:

...at fremme lystsejlads, navnlig på Århusbugten, hvilket søges nået bl.a. ved: a.) så ofte som muligt at foranstalte mindre og større sejladser med lystfartøjer, b.) afholdelse af kapsejladser, c.) anskaffelse af øvelsesbåde, navnlig til benyttelse for medlemmer, der søger sportslig uddannelse i klubben, d.) arbejde for oprettelse af god ligge og ophalingsplads, e.) anskaffelse og vedligeholdelse af klubskib.

I 1930 dannedes Aarhus Yachtklub som et resultat af uenighed i Aarhus Sejlklub. Samvirkende Søsportsklubber i Aarhus oprettedes i 1932.

1. januar 1957 blev Sejlklubben Varna, som var oprindeligt var blevet dannet i 1948, sammenlagt med Aarhus Sejlklub.

Et nyt klubhus blev indviet i 1967.

Litteratur og kilder