Troels Wilhelm Honum

Fra AarhusWiki

Landinspektør Troels Wilhelm Honum, 1819-1896

Honom læste på agerdyrkningsinstituttet i Haraldslund. Derefter tog han på studierejse til Tyskland.

Honum blev i 1842 sendt til Meklenborg af Det Kongelige Landhusholdningsselskab. Formålet med besøget var at studere engvanding. Fra 1848 deltog han i Treårskrigen som skytte.

I 1850 nedsatte Honum sig i Aarhus. Han indrykkede derfor en artikel i Aarhus Stiftstidende for at søge kunder:

” Landinspektør T. V. Honum Fra medio December dette Aar agter jeg at nedsætte mig i Aarhuus som Landinspecteur, og tillader mig endvidere at underrette de ærede Godseijere og Jordbrugere om, at jeg har overtaget Ordningen af Fuldførelsen af afdøde Hr. Landinspecteur Johannesens endnu henliggende uafgjorte Forretninger. Den 12. November 1850 T. V. Honum”

I Aarhus drev Honum virksomhed som landinspektør. Honom blev stiftslandinspektør for Aarhus Stift i 1856 og var det indtil 1867.

Honum blev omkring 1864 kammeråd. Samme år begyndte Honum arbejdet med omstrukturering af byens matrikler. Hvilket medførte en omlægning af Bygningsnumre i Aarhus. Arbejdet blev færdiggjort i 1869, hvor husene i byen blev omnummereret. Honums matrikel over Aarhus kan ses i ”Matrikel- og husnummerprotokol for Århus Købstad” fra 1869-1905.

Privatliv

Honum blev gift med Anna Christine Larentze Braag i 1850.

Honum døde i 1896 og følgende notits var indrykket i Aarhus Stiftstidende i forbindelse med hans død: ” Justitsraad, Landinspektør Honum død i Middags 75 Aar. næsten halvthundrede Aar bosiddende i Aarhus og har som Byens Landinspektør knyttet til dens Matrikkelvæsen staaet i nøje Forbindelse med det store Udviklings- og Udvidelsværk, vor By i de sidste Decennium har været undergivet. - Herregardsskytte i 1848 og bosatte sig umiddelbart efter i Aarhus ... i mange Aar Medlem af Statsbanernes Expropriasionskommission samt Medlem af andre Kommissioner ved Banerne som Ledende Landinspektør og han har udarbejdet den nye Matrikel for Aarhus By ... 1883 Ridder af Dannebrog Gift med en Søster til Admiral Braag...”

Henvisninger