Niels Schoubye

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Niels Schoubye var købmand i Aarhus, hvor han havde forretning i Vestergade.

Født ca. 1785 i Skivholme, død 16. april 1865 i Aarhus.

Søn af sognedegn Niels Rasmussen Scoubye (-1816).

Niels Schouby blev aldrig gift og fik ingen børn. Han havde dog en plejesøn ved navn Niels Schytte.

Niels Schoubye kom som ung i købmandslære hos købmand Peder Larsen Schmidt (1758-1823). I 1825 købte Schoubye Peter Kaarsberg Galthens (1771-1830) store købmandsgård i Vestergade 48. Her startede han en forretning, hvor han opkøbte korn og smør hos oplandets bønder. Til gengæld forsynede han dem med tobak, isenkram og brændevin og diverse kolonialvarer.

Modsat mange andre velhavende købmand i Aarhus på dette tidspunkt, bestred Schoubye ikke mange offentlige poster. Han var en overgang medlem af fattigkommisionen og værge for Vor Frue Kirke.

Han forblev ugift, og i 1848 solgte han sin købmandsgård til en brodersønnen Jens Schoubye for 8000 rigsdaler. Herefter flyttede han til en ejendom i Møllestien, hvor han boede resten af sit liv.

I forbindelse med en auktion over boet i 1849 indrykkede Schoubye følgende annonce i Århus Stiftstidende:

"De som hos mig. som haandfaaet Pant for modtagne Laan, have deponeret enten Piber, Guld- og Sølvuhre eller andre Gjenstande, opfordres herved til inden denne Maaneds Udgang at indfrie disse Sager, da de ellers ved Auction ville vorde bortsolgte. Jeg bemærker, at jeg aldeles ingen Fordring gjør paa Renter for den Tid, de laante Summer have henstaaet, da jeg kun har forstrakt Laantagerne for at hjælpe dem.
Aarhuus, d. 12. Sept. 1849

At Schoubye var en generøs og vellidt mand ses også ved et indlæg indrykket af samtlige fattighuslemmer i 1853:

Vi maatte være meget uskjønsomme, dersom vi ikke vilde lægge vor Taknemlighed for Dagen til vor Velgjører Hr. Købmand Niels Schoubye i Møllestien for hans gjentagne tidligere beviste Velgjerninger imod samtlige Lemmer i Aarhuus Stiftelse. I Choleratiden uddelte Hr. Schoubye et Qvantum Ost, og nu paa Hr. Maj. Kongens Fødselsdag skjænkede han en Pengesum til Uddeling iblandt os alle, hvorfor samtlige Fattig-Lemmer ønske denne godgjørende Mand Himlens bedste Velsignelse, baade her og hisset. Han, som aldrig har kjendt Trang, men er af Gud velsignet med Himlens Naadegaver, skammer sig ikke med sine fattige og mindre lykkelige Medmennesker. Saadanne Velgjerninger lønner den Alvidende med Velbehag paa en maade som ingen Dødelig kan forklare sig paa denne side Graven.
Den ædle Velgiører være af os Alle Gudbefalet!
"Fattighusets Lemmer"

Tre år senere kom Schoubye godgørende væsen også til syne, da han oprettede Det Schoubyeske Legat på 800 rigsdaler. Renterne af legatet skulle hvert år fordeles mellem fire trængende enker eller ugifte fruentimmer uden for fattigvæsenet.

Litteratur og kilder