Kæmnerkontoret

Fra AarhusWiki

Selvom kæmneren er én af det 15. århundredes første type embedsmænd sammen med byskriveren i forhold til kommunalforfatningens udvikling og kæmneren første gang er omtalt i en skrivelse fra 1469, er det uklart hvornår kæmneren, forstået som Kæmnerkontoret (kommunal institution/organisation) er etableret.

Kæmnerens opgaver

Kæmnerens virke havde mange sider og var centralt. Kæmneren skulle blandt andet varetage byens økonomiske anliggender, fungere som regnskabsfører og (by)rådets første tilsynsførende ved kommunale foretagender som sådan. Kæmneren skulle også på byens vegne virke som offentlig anklager i økonomiske sager af indrekommunal karakter.

Kæmnerens beskæftigelse med økonmiske anliggender hang sammen med hans status som bygningsinspektør og skulle dermed føre tilsyn med kommunens bygningsværker.

Kæmnerens juridiske opgaver overgik i det 17. århundrede til en prokurator - en kombination af en sagfører og kommunal tjenestemand.

Det udfordrende ved kæmnerens job bestod i et krav om, at indehaveren skulle have kapital og i tilfælde af underskud på 10 - 20 % af skattebeløbet, måtte kæmneren selv betale for at dække underskuddet, ofte med risiko for at vente med at få beløbet refunderet.

Byrådsforhandlingerne den 1. april 1869

Da Aarhus Byråd holdt møde den 1. april 1869, formuleredes og vedtoges en instruks for kæmnervirksomheden i Aarhus. Derefter var kæmneren i henhold til en af indenrigsministeriet den 30. december 1868 approberet vedtægt for styrelsen af kommunale anliggender i Århus Købstad ansat som medhjælp til at forvalte kommunens anliggender og til at udføre det kommunale hverv, der overlodes ham primært som regnskabsfører og kasserer samt besørgelse af skatteopkrævning.

Instruksen pålagde endvidere kæmneren, at denne skulle afgive lokalet på kæmnerkontoret og skulle selv afholde udgifter til skrivemateriale uden andet vederlag end det, der efter vedtægtens § 35 var tillagt ham.

Fra Kæmnerkontor til Århus kommunes hovedkasse

Fra Kæmnerkontoret i Aarhus Kommune overfik fra 1. april 1940 alle egentlige kæmnerforretninger med undtagelse de rene kasseforretninger samt opbevaring af kommunens værdipapirer til hovedbogholderiet, samtidig med, at kæmnerkassen i 1942 blev overflyttet til det nye Aarhus Rådhus, så blev alle ind- og udbetalinger vedrørende Aarhus Kommunehospital og de på rådhuset værende institutioner med undtagelse Århus kommunes begravelsesvæsen samt indbetaling af gas- og elregninger henlagt til kæmnerkassen, der herefter blev omdøbt til Århus kommunes hovedkasse.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951