Johan Georg Frederik Colding (1833-1907)

Fra AarhusWiki
Johan Georg Frederik Colding

Kaptajn, oberst Johan Georg Frederik Colding, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1873 - 3. december 1874. Højestbeskattede.


Født 9. januar 1833 i København, død 19. febuar 1907 i København. Forældre: Kemiker og farveribestyrer Christian Ludvig Colding og hustru Johanne Suckow.

Gift 1. gang med Johanne Marie Larsen, født 26. april 1826 i København, død 25. oktober 1899 i København. Gift 2. gang med Kirstine Elise Dorthea Hansen, født 7. september 1855 i Vejle, datter af daglejer Jørgen Hansen og hustru Johanne Henriette Pedersen.  

Karriere

Colding gik på Landkadetakademiet 1850-51, blev sekondløjtnant sidstnævnte år og premierløjtnant 1864 efter 1857-1863 at have været på den militære højskole, hvor han gennemgik generalstabsafdelingen. I 1864 deltog han i Dybbøls forsvar. 1870 kom han som kaptajn til 14. bataljon i Aarhus; men allerede 1874 blev han forsat til København, hvor han til 1878 gjorde tjeneste dels i generalstaben, dels i Krigsministeriet. 1878-1882 var han stabschef ved 2. Sjællandske Brigade. 1882 blev han udnævnt til oberstløjtnant og chef for 29. Bataljon i Viborg; 1886 kom han på ny til København, nu som chef for 17. Bataljon. Her virkede han til 1892, da han som oberst og chef for 7. regiment kom til Fredericia. Han afgik i 1898.  

Politik

Ved siden af sine militære interesser viste Colding sig stærkt interesseret i alle politiske spørgsmål særlig dog forsvarssagen og Københavns befæstning. I Aarhus var han medlem af byrådet fra 6. januar 1873 til 10. december 1874. I den forbindelse var han formand for Brolægningsudvalget 1873-74, samt i udvalget for vejvæsenet 1873-74.

Da Lyngbykredsen ved kammerherre Sophus Rosens død blev ledig, blev Colding hans efterfølger i Folketinget 1892. Både ved suppleringsvalget og ved det ordinære valg tre måneder senere var den socialdemokratiske malermester J. Jensen hans modkandidat. Ved valget 1895, hvor Fr. Borgbjerg var opstillet, manglede denne kun 200 stemmer i at besejre Colding. I 1898 overtog proprietær E. G. Piper hans plads i tinget. Om kampen med Borgbjerg skrev Dagens Nyheder i sin nekrolog: »Oberst Colding havde som modstander cand. Borgbjerg, der var ny mand i Socialdemokratiets rækker, og som førte agitationen med megen skarphed. Som en måske noget for stærk modsætning hertil virkede Georg Coldings elskværdige godmodighed«. At Colding måske - i al fald i sine yngre dage - mente noget andet om sig selv, derom vidner en udtalelse, han fremsatte i Aarhus Byråd ved sit afskedsmøde 10. dec. 1874. Colding takkede kollegerne for godt samarbejde og sluttede ifølge Aarhuus Stiftstidendes referat med at sige, at »han troede sig overbevist om at have gjort sit bedste til gavn for forhandlingerne. Var han ved enkelte sager dreven frem til en noget stærk varme i sine ytringer, turde han sige, at denne varme skyldtes sagen og aldrig personlige hensyn«. 

Coldings titler

  • Ridder af Dannebrog 1864
  • Dannebrogsmand 1887
  • Kommandør af Dannebrog 1894
  • Kommandør af 1. grad af Dannebrog 1898.

Litteratur og Kilder