Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne (1744-1811)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Portræt af Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne malet af Carl Probsthayn (1770–1818) i 1790.

Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne var amtmand i Aarhus i 1795-1804 og tillige stiftamtmand over Aarhus Stift i 1803-1804. Derudover var han en dygtig militærmand, der opnåede rang af generaladjudant, og forfatter til flere faglitterære værker.

Født 4. marts 1744 i København, død 20. september 1811 på Gammelgård ved Ryde, Lolland.

Søn af justitsråd Bredo von Munthe af Morgenstierne (1701-1775) og Anne Dorothea Smith (1714-1777).

Gift 13. marts 1772 i Våbensted med Anna Petrea Catharina Flindt (1750-1814), datter af konferensråd og landsdommer Henrik Flindt til Nielstrup (1718-1790) og Johanne Christine Riis (1719-1755). Sammen med sin hustru fik Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne 15 børn, hvoraf ingen blev boende i Aarhus.

Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne blev amtmand i Havreballegård og Stjernholm amter, der hørte under Aarhus Stift, i 1795. Posterne overtog han fra Ove Høegh-Guldberg, der dog blev siddende som stiftamtmand over hele stiftet frem til 1802. Dette hverv overtog Morgenstierne i 1803, men forlod det allerede igen i 1804, da han blev stiftamtmand på Lolland. Her ejede han i forvejen gården Gammelgård i Ryde.

Mens han opholdt sig i Aarhus, boede Morgenstierne i Vestergade 3 sammen med sin store familie og adskillige tjenestefolk. Han købte ejendommen af borgmester og hospitalsforstander Niels Rohde i 1796, og solgte den videre til gæstgiver Ludvig Bruun i 1806. Han havde dog allerede forladt byen i 1804 for at flytte til Lolland. I forbindelse med hans afrejse kunne man læse følgende annonce i Aarhus Stiftstidende:

"Hr Kammerherre v. Morgenstierne, nuværende Stiftamtmand i Lolland, forlod Aarhuus Bye den 30. Juli sidst, hvor han som Amtmand siden 1795 og Stiftamtmand tillige i de sidste 1 og et halv Aar havde været agtet, æret og elsket. Hans Retskaffenhed, Virksomhed og gode Embedsførelse er alm. erkiendt, og derfor ikke ved nogen egen Høitidelighed eller prægtig Lovtale behøver at anmeldes - men Mindet om ham vil altid være udtrykt i de Hierter der elske Indsigt, Dyd og Redelighed."

Litteratur og kilder