Peter Rudolph Theodor Schwenn (1846-1902)

Fra AarhusWiki
Peter Rudolph Theodor Schwenn

Overretssagfører Peter Rudolph Theodor Schwenn medlem af Aarhus Byråd 9. september 1889 - 31. december 1893 for Højre.

Født 15. december 1846 i København, død 21. maj 1902 i Altona.

Forældre: cigarfabrikant, kaptajn Johannes Rudolph Nicolai Schwenn og hustru Anna Marie Lund. - Gift. 8. november 1884 med Ida Pouline Petersen, født 4. marts 1853 på Barfredshøj, Reerslev sogn, Københavns amt, datter af godsejer Carl Friederich August Petersen og hustru Charlotte Margrethe Dorph.  

Karriere

Schwenn blev cand.jur. 1871, var et par år fuldmægtig i Randers og nedsatte sig 1874 som sagfører i Århus, fra 1877 som overretssagfører. Han oparbejdede hurtigt en betydelig sagførerforretning og prises for skarpsindighed og »fintmærkende retfærdighedssans«; ved hans 25 års jubilæum som sagfører mødte hans tidligere fuldmægtige og overrakte ham et billede af dem alle, hvorpå de havde skrevet: »Vi lærte godt - og kun godt!« 1893-99 var han medlem af sagførerrådet for 4. sagførerkreds. Schwenn var svoger til skolebestyrer Fenger, og til omgangskredsen hørte familien Weis i Århus Mølle, læge Brøndsted, overlærer Kleisdorff, forretningsfører Speyer, overlæge Tage-Hansen og andre af byens dengang »førende« familier, og Schwenn fik derfor hurtigt indflydelse i byen: Han talte ved grundlovsfester, holdt foredrag i vælgerforeningen og Den konservative Klub og blev formand for forsvarsforeningen for Århus og omegn.

Allerede 1878 blev Schwenn af en indsender i avisen fremhævet som et ønskeligt medlem af byrådet, og samme år valgtes han til kommunal revisor. Fra 1889 til 1893 sad han i byrådet. Omtrent samtidig med hans indtræden døde konsul Mørk, og Schwenn måtte straks afløse ham på den vanskelige post som formand for skoleudvalget. Trods stærke brydninger lykkedes det ham at gennemføre bygningen af Nørrebrogades Skole og at få et lønningsregulativ for lærerne godkendt af ministeriet. Det var også Schwenns »mæglende og medierende talent«, der muliggjorde udformningen af en instruks, »hvorved fremtidige konflikter mellem skoleinspektøren (skoledirektøren) og overlærerne (skoleinspektørerne) vil blive umulige«. Indtil 1896 fortsatte Schwenn som medlem af skolekommissionen. I 1901 udnævntes han til medlem af direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, men 1902 døde han pludseligt under et familiebesøg i Altona.  

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Udvalget for skolevæsenet 1889-93
  • Århus amts skoleråd 1889-94
  • Skolekommissionen 1889-96

 

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale