Fastrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune. Hører under Vitved Sogn. Sognet ligger i Aarhus Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hjelmslev Herred (Skanderborg Amt).

Historie

Fastrup har stort set bevaret sit gamle mønster. Af de i alt 8 gårde, der fandtes i byen i begyndelsen af 1800-tallet, er de 7 - inklusive en ejendom med fraskilt jord - endnu bevaret og ligger på de gamle pladser. Foruden gårdene rummede byen et bolsted (Lykkegårdsvej 24) og en smedje, hvortil hørte lidt jord, men i øvrigt ingen "huse". Der har således overhovedet ingen ud­flytning fundet sted. Til gengæld skete der lige fra omkring 1800, og frem til midten af 1800-tallet, en ret omfattende udparcellering med oprettelse af nye ejendomme i den fjernereliggende del af bymarken, især mod sydøst. Siden har der fundet nogen omrokering sted af jorden; herved forsvandt matr.nr. 1, men i det store og hele var billedet stationært i 100 år. Først med etableringen af det lille parcelhuskvarter er der sket iøjnefaldende ændringer. Den parcelhusbebyggelse, der i sidste halvdel af 60'erne og begyndelsen af 70'erne voksede op i den sydøstlige del af bymarken (Fastrup Mark), er udviklet på de fraparcellerede ejendommes jord og har praktisk taget ikke berørt gårdene i byen.

Fastrup 2018, foto af Ib Nicolajsen.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 2.

Geografi og bevoksning:

Fastrup ligger på plateauet umiddelbart syd for Solbjerg Sø midt i bymarken. Plateauets stejle rand mod søen fortsætter mod nordvest og øst i to dybe dale, hvorved bymarken får næskarakter.

Beplantningen må som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende, dog er der en pæn beplantning i form af træer i forbindelse med komplekset Lykkegårdsvej E. Der kan afgrænses et enkelt vandområde i landsbyen, nemlig en dam, med en perifer beliggendhed og den er ikke umiddelbart synlig.

Bygninger og erhverv:

5 af de 12 ejendomme er landbrug, én kombineret landbrug og tømrervirksomhed, de øvrige 6 beboelse. Byen er således statistisk en landejendomsby, med landbrug som eneste lokale erhverv, bortset fra tømrervirksomheden.

Vejnet:

De trafikale forhold er helt domineret af Lykkegårdsvej, der må betegnes som en gennemgående bivej uden dog at være særlig trafikeret. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget og beisdder ved det form ikke nogen særlig miljømæssig værdi.


År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger 40 bygninger fordelt på 12 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen Fastrups fysiske miljø ligger på højt middelniveau. Trods det miljøfremmede lille parcelhuskvarter virker byen stadig som decideret bondeby. De velholdte gårdbygninger er sig selv gennemgåede uden særlig arkitektonisk kvalitet, men helheden er harmonisk. En enkelt negativ faktor kan fremdrages, nemlig en kornsilo i forbindelse med gårdkomplekset Lykkegårdsvej D.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler