Christian Ludvig von Plessen (1676-1752)

Fra AarhusWiki
Portræt af Christian Ludvig von Plessen (1676-1752) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Christian Ludvig von Plessen var adelsmand og stiftamtmand i Aarhus i 1702-1725.

Født 10. december 1676, død 30. august 1752.

Søn af gehejmeråd Christian Sigfried von Plessen og Agnes von Lepel.

Gift 14. april 1702 Charlotte Amalie Skeel (1686-1729), datter af tidligere stiftamtmand Mogens Skeel (1650-1694) til Fussingø og hustru Helle Helene Rosenkrantz.

Christian Ludvig von Plessen blev student i Kiel i 1689 og kammerjunker hos Prins Vilhelm i 1697. I 1702 blev han udnævnt etatsråd og indsta som stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift samt amtmand over Aarhusgaard og Stjernholm. I 1713 blev han tillige udnævnt til ridder af Dannebrog, og i 1720 blev han gehejmeråd.

Christian Ludvig von Plessen sad på stiftsbefalingsmandsposten, indtil han blev afskediget 8. oktober 1725. Samme dag blev han dog gehejmeråd i Koncilet, hvorfra han tog sin afsked i 1734. I mellemtiden var han i 1727 blevet ridder af Elefantordnen.

Han var en ualmindelig dygtig og betydelig embedsmand og godsejer og ejede gennem tiden godserne Fussingø, Odden, Steensbæk, Holbækgaard, Selsø, Lindholm, Glorup, Torp Ladegaard og Salzau. Han stiftede desuden et studielegat for danske adelige.

Se også

Litteratur og kilder