Andreas Christian Schumacher (1793-1874)

Fra AarhusWiki

Andreas Christian Schumacher (født 28. juni 1793, død 3. juli 1874), var Told- og Konsumptions-Inspektør i Aarhus fra 11. februar 1842 i perioden 1842-1844, senere konstitueret Over-Toldkontrollør for Øerne fra 12. august 1844, R. af D. 1846, TOldinspektør i København i 1847, Overtoldinspektør og Etatsraad i 1848, Dbm. 1851, K. af D. 1861. Andreas Christian blev student med dimission i 1812, og virkede desuden som Kammerraad, Chef for første danske Told- og Konsumptions-Ekspeditionskontor under General-Toldkammer og Kommerce-Kollegiet.

Privatliv

Andreas Christian Schumacher blev 18. november 1820 gift med Sophie Christime Weilbach (født 7. december 1874, død 20. juli 1853), Datter af Sejlmager Johan Phillip Weilbach og Marie Christine Borger.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • A. Hellemann: "Genealogiske og Personalhistoriske Meddelelser" 1925 - "Kalender over Toldetaten" 1871