Ulrik Christian Nissen (1691-1756)

Fra AarhusWiki

Ulrik Christian Nissen (Benzon til Skjærsø) var stiftamtmand i Aarhus i 1747–1752.

Født i 1691 i Segeberg i Slesvig-Holsten, død 17. oktober 1756 i København.

Søn af sekretær i danske Kancelli Herman Lorentz Nissen til Lerbæk (1663-1717) og Ida Sophie Amalie Glud (1672-1703). Faderen blev adlet i 1697 under navnet Benzon, som Ulrik Christian Nissen også antog sig i sine sidste leveår.

Ulrik Christian Nissen blev aldrig gift og fik ingen børn.

Nissen blev hofjunker i 1716, kommandant i Ostindien i 1718 og etatsråd i 1729. Herpå startede han en længere karriere som stiftamtmand, hvor han først blev stiftamtmand over Trondhjems Stift og amtmand over Trondhjem Amt, hvilket sluttede, da han blev deputeret i Søetatens Generalkrigskommissariat i 1744-1746. Den 26. juni 1747 blev han stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Havreballegaard Amt og Stjernholm Amt. Samme år blev han desuden ridder af Dannebrog. Han afgik fra sin stiftamtmandspost i Aarhus den 7. november 1752 for i stedet at blive amtmand over Københavns Amt - et hverv han bestred frem til sin død i 1756. Samtidig var han tillige assessor ved Højesteret.

Se også

Litteratur og kilder