Sundhedskommissionen

Fra AarhusWiki

Århus´ første Sundhedskommission blev nedsat den 8. august 1861 umiddelbart efter den første sundhedsvedtægt var blevet vedtaget. Dette var resultat af den loven af 12. januar 1858 om tilvejebringelse af sundhedsvedtægter.

Sundhedskommissionen bestod af følgende personer: politimesteren, stadslægen (senere amtslægen) og 3 medlemmer, der var valgt af Aarhus Byråd. Politimesteren var udpeget som udøvende myndighed og havde til opgave, at påse, at dundhedsvedtægten og de af sundhedskommissionen givne pålæg og bestemmelser efterkommedes.

Sundhedskommissionen havde mange opgaver. Ifølge vedtægten fra 1861 havde den til opgave, at føre tilsyn med vandforsyning, afløb, offentlig renlighed, latrinvæsen og møddinger. I forhold til næringsdrift gjaldt det, at nogle former for næringsbrug var forbudt, men andre kunne drives med sundhedskommissionens blåstempling.

Sundhedskommissionen skulle ligeledes føre boligtilsyn vedrørende logihuse og lejeboliger for fattige samt plejebørn, herunder træffe forstaltninger med hensyn til epidemier og smitsomme sygdomme, være kontrolinstans i forhold til kirkegårde og træffe beslutninger i sundhedsmæsiig henseende i forhold til nybygninger samt føre tilsyn med fabrikker.

Med tiden er de funktioner, der er tillagt Sundhedshedskommissionen blevet væsentligt ændret, udbygget og suppleret med andre opgaver, mens andre kompetencer er blevet overdraget til andre (kommunale) organer.

Sundhedskommissionen fra 1968

Byrådet nedsatte i henhold til § 68 i lov nummer 223 af 31. maj 1968 om kommunernes styrelse en sundhedskommission med rådmanden for magistratens 5. afdeling som formand og fire andre medlemmer, valgt af byrådet.

Sekretariatet lå i ejendommen Göteborg Allé 1.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951
  • Århus Kommunalhåndbog 1974