Summit Lighthouse

Fra AarhusWiki

Summit Lighthouse Århus er en gruppe, der hører til den verdensomspændende religiøse organisation Summit Lighthouse/Church Universal and Triumphant. Gruppen udspringer af teosofien og i særdeleshed I AM-bevægelsen. Navnet Summit Lighthouse skal forstås som ”Fyrtårnet på toppen af bjerget, der lyser vej for alle sjæle”. Et af kernepunkterne for gruppen er: ”At bane vej for menneskeheden på jorden, så vi på bedste vis kan komme ind i den nye tid, Vandmandens tidsalder”.

Summit Lighthouse ser sig selv som en religion, som indbefatter alle verdensreligionerne. Det vil sige, at man bruger forskellige elementer fra disse. Fra den jødisk-kristne tradition bruger man fx Jesus, nadveren, dåben, de katolske helgener og skytsenglene. Fra Østens religioner bruger man karma, reinkarnationstanken, Buddha, de hinduistiske guder, men især de tibetanske meditationsteknikker. Derfor anvender man også en lang række af helligskrifter, herunder Bibelen med Apokryferne, Dødehavsrullerne, Nag Hammaditekster, men mest af alt Summit Lighthouses egne udgivelser, som i dag oversættes til mange sprog. Sammen med De Opstegne Mestre (Ascended Masters) arbejder Summit Lighthouse på at fremme vejen til fred, sandhed og oplysthed. Dette samarbejde består i, at De Opstegne Mestre bringer budskaber til udvalgte nulevende personer, hvilket gør det muligt for menneskeheden at opfylde den guddommelige plan. De Opstegne Mestre er forskellige historiske personligheder (religiøse ledere, helgener etc.), der igennem en række livsforløb er genforenet med det, som Summit Lighthouse anser for at være den guddommelige kilde. Under ét omtales disse mestre som Det Store Hvide Broderskab, hvor hvid ikke refererer til race, men til den aura af hvidt lys, som mestrene får omkring sig, når de ikke længere er knyttet til en materiel krop. Gud eller det guddommelige beskrives som Fader/Moder-Gud, idet Gud forstås som værende af begge køn. Som Dorte M.G. Asbjerg, grundlægger af Summit Lighthouse Århus, beskriver det: ”Sjælen er feminin, Gud er ånden, som er maskulin”.

Summit Lighthouse blev stiftet i 1958 af Mark L. Prophet, der tidligere havde haft kontakt til teosofiske kredse og I AM-bevægelsen. Efter dennes ”opstigelse” (død) i 1973 overtog hans hustru, Elisabeth Clare Prophet, lederpositionen. Hun blev i sin levetid betragtet som Kristi stedfortræder og grundlagde i maj 1975 kirken Church Universal and Triumphant. Efter hendes ”opstigelse” (død) i 2009 er strukturen således, at de 24 ældste vælger en kvindelig præsident for organisationen, som sidder i fire år ad gangen. Gennem årene er der sket en betydelig organisatorisk udvikling. Summit Lighthouse fungerer i dag på verdensplan som en paraplyorganisation for forskellige organer og afdelinger, fx Keepers of the Flame Fraternity, hvor arbejdet for Det Store Hvide Broderskab foregår, samt organisationens kirke, Church Universal and Triumphant.


Gruppens historie i lokalområdet

Summit Lighthhouse Århus blev grundlagt i 1987, men allerede året efter blev medlemmerne kaldt til USA af hovedorganisationen. Stort set alle medlemmer tog af sted til hovedkvarteret, Royal Teton Ranch i Yellowstone National Park i Montana, USA. Her blev man efterhånden spredt for alle vinde, og i 1996 vendte den nuværende leder af Summit Lighthouse Århus, Dorte M.G. Asbjerg, tilbage til Danmark og genopstartede gruppen sammen med et tilbageværende medlem fra den oprindelige gruppe.

På det tidspunkt holdt de til i Ny Tids Aftenskole i Mejlgade, men efter denne blev lukket, lejede de sig ind forskellige steder, bl.a. ved Teosofisk Center/Spirituelt Center i Skolegade. I dag holdes der studiekreds, åbne møder osv. i lånte lokaler i Viby Bibliotek og Åby Bibliotek. Hver fredag holdes den ugentlige fælles”tjeneste” for kommunikanter, hvor man mødes privat hos Dorte M.G. Asbjerg. Man forsøgte på et tidspunkt at starte en ungdomsgruppe, men på grund af manglende tilslutning eksisterer den ikke længere.

Organisation

De fleste Summit Lighthouse-afdelinger er opbygget som foreninger med bestyrelser. Da Summit Lighthouse Århus genstartede i 1996, var Dorte M.G. Asbjerg initiativtager og stod derfor med det fulde ansvar for opbygningen. Efterhånden blev gruppen mere etableret, og den fungerer i dag som en forening, hvor bestyrelsen i samarbejde tager beslutningerne. Dorte M.G. Asbjerg har som kommunikant i samarbejde med de to andre kommunikanter ansvaret for det organisatoriske arbejde i gruppen. Herudover har de ansvaret for at styre den kollektive religiøse praksis. Kun ved særlige lejligheder såsom dåb, konfirmation eller vielse kommer der en præst fra USA og varetager disse. Man har ikke som før to regionale præster i Skandinavien, men der er flere kommunikanter i Europa, som er ved at tage præsteuddannelsen, herunder Dorte M.G. Asbjerg.

Dorte M.G. Asbjerg blev i 2009 gift med Kell Asbjerg. De driver sammen forlaget Clare, som er ejet af Summit Lighthouse, og som udelukkende oversætter og udgiver publikationer om Summit Lighthouse.


Medlemmer

Indenfor Summit Lighthouse opereres der med tre forskellige grader af tilknytningsforhold til gruppen, som afhænger af, hvilken grad af engagement den enkelte person ønsker at have. For det første kan enhver vælge at komme til nogle af de åbne møder og anvende de teknikker, som man bliver introduceret for her. Da der ikke opereres med direkte medlemskab af Summit Lighthouse, kan man få en større tilknytning til gruppen ved at blive Keeper of The Flame Fraternity. Som keeper er det stadig muligt at være medlem af en anden trosretning, som fx folkekirken, men man skal betale fem dollars om måneden til hovedorganisationen i USA. Det forventes, at man indenfor de første syv måneder aflægger sig drikke- og rygevaner. Ligeledes ser man helst, at folk begrænser tv-forbruget, og at man tager afstand fra rockmusik, da det menes at bremse individets åndelige udvikling. For det tredje kan man blive medlem af kirken Church Universal and Triumphant, hvorved man får betegnelsen kommunikant. Som kommunikant må man ikke være medlem af et andet trossamfund, ligesom det forventes, at man betaler tiende til kirken (halvdelen betales til den danske afdeling, den anden halvdel til hovedorganisationen i USA). Som kommunikant aflægger man et løfte til kirken, som på en lang række områder ligner de katolske klosterløfter. Der afholdes fire årlige, verdensomspændende konferencer for keepere og kommunikanter. Man kan vælge at deltage på internettet, eller man kan tage til hovedkvarteret i USA.

Da Summit Lighthouse Århus genstartede i 1996, var der kun to medlemmer tilbage fra den oprindelige Aarhus-gruppe. Siden voksede gruppen, således at der i 2002 var syv personer med status som keepere. Status er i dag fem medlemmer; tre kommunikanter og to keepere. Aldersfordelingen ligger mellem 40 og 68, og kønsfordelingen er således, at der er tre kvinder og to mænd. Flere af medlemmerne har en fortid i teosofiske kredse eller kommer fra TM (Transcendental Meditation). Dem, der ellers benytter sig af gruppens tilbud, betegner Summit Lighthouse generelt som ”åbne” og ”søgende”. Dorte M.G. Asbjerg vurderer, at der er ca. 14 løst tilknyttede til Summit Lighthouse Århus. Summit Lighthouse annoncerer ikke længere med deres tilbud i Århus Onsdag, Nyt Aspekt eller Lyset, men udbreder i stedet kendskabet til gruppen og dens lære ved at deltage i messer, udgive bøger og holde foredrag. Man holder kontakt med de andre Summit Lighthouse-grupper i Danmark via Skype og e-mail. Dorte M.G. Asbjerg sender bl.a. foredrag til Aalborg-gruppen. Der vurderes sammenlagt at være ca. 40 keepere og kommunikanter i Danmark.


Økonomiske forhold

Summit Lighthouse er en selvfinansierende forening, der ikke modtager offentlig støtte fra kommunen, amt eller stat. De har som enhver anden forening mulighed for at benytte tilbuddet om gratis at låne offentlige kommunale lokaler, hvilket de benytter sig af ved lån af lokaler på Viby og Åby Bibliotek. Man modtager ikke støtte fra hovedorganisationen. Summit Lighthouse Århus’ egne indtægter kommer, udover donationer, fra indsamlinger/kaffepenge ved de åbne møder. Der er ingen lønnede medarbejdere, så alt arbejde foregår på frivillig basis. Indtægterne fra deres bøger balancerer så nogenlunde med deres udgifter til at producere dem.


Religiøs/spirituel praksis

I Summit Lighthouse mener man, at mennesket er kendetegnet ved at have en medfødt guddommelig gnist i hjertet. Målet for den enkelte er at gøre denne gnist større for til sidst at blive ét med Gud. Den centrale religiøse praksis, som udøves i Summit Lighthouse, er beskrevet af Mark L. Prophet og Elisabeth Clare Prophet i Videnskaben om det talte ord (Science of the Spoken Word). Det er en metode, hvor den enkelte kan få adgang til det guddommelige i sig selv. Metoden består af tre komponenter: bøn, meditation og dekreter (repeteret bøn). Ved at udføre disse tre handlinger påkalder man sig Guds lys og den violette flamme, hvis funktion er at omforme den dårlige karma, der er oplagret i mennesket og på planeten, til lys, visdom, styrke og kærlighed. Ved denne praksis menes man på det individuelle plan at kunne opnå at blive ét med Gud og på det planetariske plan at fremme udbredelsen af fred og kærlighed i verden. Forløbet og indholdet af disse ritualer (”tjenester”) er fastsat de enkelte dage, hvor lørdag ses som den vigtigste, idet det er dagen for den violette flammes ritual. De forskellige ritualer kan både foretages kollektivt og individuelt og er obligatoriske for kommunikanter (nadveren kan fx indtages individuelt, uden at en autoriseret person skal velsigne brødet og vinen).

I Summit Lighthouse Århus mødes kommunikanterne hver fredag eftermiddag og beder efter et fastsat ritualforløb. De andre dage, også ved lørdagstjenesten, kan keepere og kommunikanter selv foretage ritualerne, eller de kan følge recitationen af bønnerne, som bliver direkte transmitteret fra hovedorganisationen eller fra andre steder i verden. Udover de fastsatte ritualer modtager man som keeper og kommunikant individuel undervisning via lektioner tilsendt fra USA. Når der i Summit Lighthouse Århus udføres ritualer, er det vigtigt, at det foregår i en bestemt atmosfære, som bl.a. opnås ved at inddrage en lang række af symboler. Blandt disse anses det transportable alter (Chartret) for at have stor betydning. Det symboliserer, igennem religiøse genstande og billeder, menneskets samhørighed med Gud og viser, hvorledes den guddommelige gnist kan vokse, så mennesket bliver ét med Gud. Da gruppen ser sig som beslægtet med alle verdensreligionerne, benytter man også en lang række af symboler herfra. Man benytter bl.a. billeder af helgener, figurer af Jesus, figurer af Jomfru Maria, krystaller og bedekranse. Men man bruger også billeder eller figurer, som kun relaterer til Summit Lighthouse, herunder den violette flamme, billeder af De Opstegne Mestre og af Mark L. Prophet og Elisabeth Clare Prophet.


Eksterne relationer

Af udadrettede arrangementer er der åbne møder en gang om måneden, hvor alle er velkomne. Her holdes der foredrag om Summit Lighthouses teologi, om engle og andre relevante emner. Her udføres forskellige ritualer, fx nadveren eller bøn og sang. Der afholdes studiekreds ca. hver 14. dag. På nuværende tidspunkt er der 12-14 personer tilknyttet denne. Derudover deltager man på forskellige messer for at udbrede kendskabet til organisationen.

I Sverige er Summit Lighthouse et godkendt trossamfund, og med uddannelsen af en præst i Danmark er dette også målet for Summit Lighthouse Århus.


Forandringer

Der har ikke været store ændringer i Summit Lighthouse Århus siden 2002. Dorte M.G. Asbjerg fungerer dog ikke længere som præsident, men er stadig leder af afdelingen, og er i dag i gang med Summit Lighthouses præsteuddannelse. Der har været en medlemsnedgang på to medlemmer, ligesom ungdomsgruppen er blevet nedlagt. Man bruger ikke længere aviser og tidsskrifter som formidling, da holdningen er, at det ikke er der, kommende medlemmer søger efter information. Dette er også en af grundene til, at en hjemmeside er under udarbejdelse.

Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.