Ove Juul (1615-1686)

Fra AarhusWiki
Portræt af Ove Juul (1615-1686) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Ove Juul til Lundbæk var adelsmand og stiftamtmand i Aarhus i 1681-1686.

Født 23. oktober 1615 på Willestrup Slot, død 29. maj 1686 på Willestrup Slot.

Søn af Iver Juul til Villestrup (1563-1627) og Ingeborg Parsberg (1584-1665).

Gift 13. juni 1649 med Kirsten Urne (1628-1672), datter af Frederik Urne til Bregentved og hustru Karen Hansdatter Arenfeldt.

Ove Juul boede ikke ved sine forældre som barn, men blev fra tresårsalderen opdraget hos sin mormor, Dorthe Munk til Sødal, hvorefter han blev sendt til Sorø sammen med sine to brødre for yderligere opdragelse. Da den ene bror døde i 1630, kom han tilbage til familiegården Villestrup, hvor uddannelsen fortsatte ved en huslærer. Herefter rejste han i 1633-1639 rundt i Europa og studerede i Wittenberg. I 1633 meldte han sig til kongens tjeneste og blev straks hofjunker.

I 1640 tog han med Corfitz Ulfeldt og Gregers Krabbes ambassade til England, og i 1641 blev han kammerjunker. I 1655 blev han lensmand på Svenstrup, hvorpå han flyttede til Stockholm. Under krigen mellem Danmark og Sverige i 1657-1659 gjorde han god tjeneste ved forhandlingerne med den svenske kong Carl Gustav. Da enevælden derpå blev indført i Danmark i 1660, bøjede han sig for den og blev blandt de "gamle adelsmænd", der tjente den.

Under krigen var han i 1658 blevet befalingsmand over Mariager Klosters Len, og i april 1661 blev han inspektionshavende over Dronningborg Amt. I september samme år fik han bestalling på at være kancelliråd og assessor i Kancellikollegiet samt kom i besiddelse af administrationen over Aalborghus og Mariager Klosters Len. I den forbindelse fik han også tilsyn med det afhændede og pantsatte gods i Vendsyssel samt Aastrup og Sejlstrup og Dronningborg forrige Len, og han fik både gejstlig og verdslig jurisdiktion over stederne.

I 1669 blev han gehejmeråd, assessor i Statskollegiet og vicestatholder i Norge. I 1671 blev han ridder af Dannebrog.

Han var venner med Peder Schumacher Griffenfeld, men svigtede ham og blev den ledende blandt hans dommere i 1676. Samme år blev han vicekansler, men blev afskediget i 1679, hvorefter han blev medlem af Lovkommissionen.

I 1681 blev han stiftamtmand i Aarhus Stift samt amtmand i Aarhus, Kalø og Stjernholm amter. Han ejede desuden et stort bibliotek og en samling af mønter og sjældne genstande.

Se også

Litteratur og kilder