Erik Rosenkrantz (1612-1681)

Fra AarhusWiki
Portræt af Erik Rosenkrantz (1612-1681) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Erik Rosenkrantz til Rosenholm og Vosnæsgaard var adelsmand og stiftamtmand i Aarhus i 1661-1666 og igen i 1675-1681.

Født 12. marts 1612 på Rosenholm Slot, død 13. oktober 1681 på Rosenholm Slot.

Søn af Holger Rosenkrantz (1574-1642) til Rosenholm og Sophie Brahe (1578-1646). Hans søster, Beate Rosenkrantz (1608-1647), havde været gift med den tidligere stiftamtmand Henrik Thott (1606-1675).

Gift første gang 17. november 1644 i Viborg Domkirke med Margrethe Skeel (1626-1647), datter af Albret Skeel (1572-1639) til Hegnet og Fussingø og hustru Berte Nielsdatter Friis.
Gift anden gang 3. juni 1649 i København Mette Rosenkrantz (1632-1665), datter af Palle Rosenkrantz til Krænkerup og hustru Lisbeth Lunge.
Gift tredje gang 11. oktober 1666 i Vemmetofte Kloster med Margrethe Krabbe (1640-1716), datter af Iver Krabbe til Jordberg og Karen Marsvin. Margrethe Krabbe var enke efter Bjørn Ulfeld til Raabeløv.

Med sine hustruer fik Erik Rosenkrantz i alt 14 børn; ét med den første, ni med den anden og fire med den tredje.

I sine unge år studerede Erik Rosenkrantz i Leiden og Oxford fra 1634 til 1637, hvor han rejste til Frankrig 1637. I 1638-1642 var han kammerjunker hos prins Christian på Nykøbing slot, men tog i 1640-1641 var han med Hannibal Sehested i Spanien. Herefter var han i 1642-1651 lensmand på Halsted Kloster, i 1642-1658 krigskommissær på Lolland og Falster og i 1643 landkommissær. I 1646 overtog Rosenholm efter sin far.

I al travlheden blev Erik Rosenkrantz også stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift i 1651, men tog allerede i 1652 med Peder Reedtz til England i en diplomatisk sendelse. Efter han kom tilbage blev han i 1657 landkommissær på Lolland, og i 1657-1660 var han lensmand på Aarhusgaard samt igen stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift. I 1660-1662 var han lensmand på Kalø.

Et år efter Enevælden blev indført 1660, og de danske len blev til amter, blev Erik Rosenkrantz i 1661 stiftamtmand i Aarhus og amtmand over Kalø Amt og Stjernholm Amt. Han blev afskediget i 1666, hvorefter han i 1673 blev etatsråd og assessor i Statskollegiet og Højesteret.

I 1675 blev han genindsat som stiftamtmand over Aarhus Stift og blev amtmand over Havreballegaard, Kalø og Stjernholm amter samt gehejmeråd. Denne gang blev han siddende på posten frem til sin død i 1681.

Se også

Litteratur og kilder