Brabrand Realskole

Fra AarhusWiki
Brabrand Realskole 1912. Til højre ligger Brabrand Kirke.

Aarhus Amtstidende bragte 16. september 1936 en stor, illustreret artikel over to spalter med overskriften: "Brabrand Realskole jubilerer. Storstilede Festligheder d. 4. Oktober for nuværende og gamle Elever gennem 25 Aar". Journalisten brugte i det følgende mange ord på den netop fratrådte skolebestyrer Chr. Olesen og knap så mange, hvad der var naturligt, på den der fremover skulle løfte den tunge arv, skolens nye bestyrer, Bernhard Sørensen. Jubilæet ville i øvrigt blive fejret på festlig vis under ledelse af skolebestyreren.

Samme avis kunne mindre end et år senere, den 26. juni 1937, i en tilsvarende stor artikel fortælle læserne, at "Naar Brabrand Realskole nu lukker sine Porte for stedse, er det ikke af Mangel paa Tilslutning. Den sluttede Skoleaaret med 112 Elever - de sidste Aars Nedgang er Følgen af den købstadmæssige Ordning ved Kommuneskolen."

Sådan forholdt det sig. En ny kommuneskole var blevet indviet 1. oktober 1934, og overgangen til status som købstadordnet skolevæsen fandt sted i fuldt omfang pr. 1. januar 1935. Heraf fulgte ønsket om oprettelse af en kommunal eksamensafdeling, som kunne forberede til mellemskole- og realeksamen. Dette ønske blev til virkelighed fra det nye skoleårs begyndelse 1937, da den private Brabrand Realskole efter 26 års virke med elever og lærere blev overtaget af kommunen og nedlagt med udgangen af juli 1937.

Det var, som det indirekte fremgår af avisen, i 1911, det for formålet oprettede interessentskab af initiativivrige Brabrand-borgere 4. oktober kunne indvie den nye Brabrand Realskole på Rønnevej 7 (senere Nordentoftvej 7). Den hidtidige leder af realskolen i Hinnerup, cand.theol. Chr. Olesen, var blevet valgt som bestyrer, og det var oprindelig tanken, at skolen skulle være en mellem- og realskole, men allerede efter et år enedes man om i stedet at indrette undervisningen med henblik på præliminæreksamen. Denne ordning blev fastholdt i hele skolens levetid. Eksamensretten var hjemme i løbet af et par år, og i forsommeren 1915 dimitteredes fra skolen det første af i alt 23 eksamenshold med tilsammen 231 dimittender.

Skolen, "der nu falder som Offer for Partipolitikken", som det hed i Amtstidende, ejedes ved 25-årsjubilæet fuldt ud af den afgående skolebestyrer, der gennem årene havde opkøbt samtlige aktier.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev Sognes Historie. II. (1938) Bestil materiale