Østens Assyriske Kirke

Fra AarhusWiki

Østens Assyriske Kirke i Aarhus er en del af den globale Østens Assyriske Kirke, hvis officielle navn er Den Hellige Apostolske Katolske Assyriske Kirke i Østen, og som tilhører den ortodokse kirkefamilie. Kirkens historie strækker sig fra det 2. århundrede til i dag med en forgrenet udvikling. Betegnelsen ”Østen” peger på kirkens daværende placering øst for Romerriget. Etnisk set stammer assyrerne fra Irak, Iran, Syrien, Libanon og Tyrkiet, men hører sammen som ét folk, der deler kultur og sprog. Sproget er af aramæisk afstamning. Den assyriske kirkes udvikling er ligeledes præget af islams udvikling som dominerende religion i det mellemøstlige område, hvilket medførte, at kirken i en lang periode var isoleret fra øvrige kristne kirkesamfund. Internationalt ledes kirken i dag fra USA, som også er landet med de fleste assyrisk-kristne indenfor denne kirke i dag. I Danmark er der menigheder fra Østens Assyriske Kirke i flere danske byer.


Gruppens historie i lokalområdet

Gruppen i Aarhus blev grundlagt i 1985 med ca. 100 medlemmer. Baggrunden for etablering var tilflytningen af en stor gruppe assyrere fra især Irak til det aarhusianske område. De benytter i dag Helligåndskirken (folkekirke) som mødested, men de er i gang med at etablere deres eget menighedshus.

Organisation

Gruppen i Aarhus ledes af præsten Albert, som også er overhoved over Østens Assyriske Kirke i Danmark. Albert er i sin tid blevet ordineret af en præst i Sverige. Der er ligeledes tilknyttet tre diakoner, som hjælper med arbejdet i kirken. Der er en kirketjener ansat, som også fungerer som formand for menighedsrådet, og som arrangerer gudstjenester og møder. Derudover er der ikke mange praktiske opgaver knyttet til kirkens arbejde, da de låner lokalerne. Der er en række sociale arrangementer og fælles rejser i menigheden. Opgaverne løses ved frivilligt arbejde fra menighedens side.


Medlemmer

Der er ca. 400 medlemmer. Denne betegnelse bruges om alle, der er døbt ind i kirken, men der skelnes mellem aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer betaler fast kontingent og underlægger sig kirkens tro og lære. Passive medlemmer betegnes som kulturkristne assyrere, der kommer til de centrale højtider og ritualer. Der er ca. 360 aktive medlemmer. Børn (under 18 år) tæller ikke som medlem. For at blive medlem skal man være døbt ved den treenige dåb, og hvis dåben finder sted i den aarhusianske menighed, så skal man inden dåben deltage i en række kurser om tro og kristendom. Medlemmer er ligeligt fordelt i forhold til alder og køn. De kommer fra Iran, Syrien, Libanon og Irak. Man kan ikke være medlem af denne kirke og andre kirker samtidigt.


Økonomiske forhold

Gruppen er finansieret af kontingenter og donationer fra gudstjenester. Alle opgaver løses frivilligt, inklusive præstens og diakonernes arbejde. Økonomien er blevet forbedret, så det nu er muligt at bygge et menighedshus. Gruppen er en godkendt trossamfund og har således mulighed for visse skattefordele.


Religiøs/spirituel praksis

Gudstjenesten, der udføres af en præst og mindst en diakon, indeholder vekselsang (alter og kor), prædiken og nadver. Nadverbrødet bages inden solopgang af præsten ud fra en speciel opskrift. Der indgår røgelse i gudstjenesten. Røgelsen er symbol på offeret og på Jesus som offer samt på en åndelig renselse af individet. Prædikenen holdes på baggrund af Bibelen, og under prædikenen holder præsten et kors i hånden som symbol på, at korset er ”dommer” over prædikenen, og som en afværgelse af onde ånder. På alteret ligger et bræt, som præster i kirken får, når de bliver ordineret. Dette bræt velsigner hele området og gør det til et stykke assyrisk jord. Dette er en skik, der stammer fra kirkens tidlige tid, hvor kirken blev forfulgt og ofte skiftede område. Alteret er dækket af røde og hvide farver, og korset optræder hyppigt som symbol. Kirken benytter sig ikke af ikoner. Gudstjenesten afholdes om lørdagen, da man ikke kan låne lokalerne søndag.

Kirken fejrer en række højtider, kaldet kirkens fester: jul den 25. december, påske, pinse, Kristi himmelfartsdag, Kristi Åbenbaring, Korsets fest. November måned spiller en særlig rolle som ”helliggørelsen af kirken”. Kirkesproget er en østlig dialekt af aramæisk. Prædikenen og det daglige sprog, der tales i kirken, er ny-aramæisk (assyrisk). Kirken har siden 1962 fulgt den gregorianske kalender i stedet for den julianske, hvilket betyder en forskydning af forskellige højtider, som påsken, i forhold til de kirkesamfund, der benytter den julianske kalender. Præsten ser det som sin primære opgave at styrke troen hos medlemmerne af gruppen. Udover de religiøse aktiviteter er der også undervisning i det assyriske sprog og bibelundervisning.


Eksterne relationer

Gruppen har ingen missionsaktiviteter rettet mod folk udenfor det assyriske miljø og ser sig selv primært som et fællesskab af assyrisk-kristne. Der er gode forbindelser til folkekirken via Helligåndskirken, og der holdes fælles pinse med Den Etiopisk Ortodokse Menighed og den bulgarske menighed i den katolske kirke. Der er i Aarhus to andre assyriske menigheder, Østens Gamle Kirke og Fountain of Life (se disse), der er ikke kirkelige relationer mellem de tre grupper, men alle udspringer lokalt af det fælles assyriske miljø i Aarhus.

Forandring

Der er ikke sket en forandring i antallet af medlemmer over de seneste 10 år. Gruppen peger selv på, at der ikke er kommet nye til ved indvandring i særlig grad siden 1980’erne. Der er ikke længere aktiviteter i Skjoldhøj Kirke, som der var for 10 år siden. Det blev fremhævet for 10 år siden, at deres primære mål var at få egne lokaler, og dette er tæt på at blive opfyldt med det nye menighedshus.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.