Nordiske Erhvervschefer

Fra AarhusWiki
''Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef [[Michael Otto Bruun|Michael O. Bruun]] i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.''


Siden 1994 har Aarhus Kommune gennem [[Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling|Erhvervsafdelingen]] deltaget i en lang række forskellige samarbejder med andre kommuner og amter (fra 2007 regioner), der bl.a. har omfattet følgende:

* '''11 kommune samarbejdet''' fra 1994 til 2007 mellem [[Aarhus Kommune]] og de daværende omegnskommuner Odder, Skanderborg, Hørning, Galten, Hammel, Hinnerup, Hadsten, Rosenholm og Rønde.
* '''Business Region Aarhus''', der fra 2007 afløste 11 kommune samarbejdet med deltagelse af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus.
* '''Samarbejdet med Aarhus Am'''t 1993-2007 bl.a. om [[Bruxelleskontoret]].
* '''Samarbejdet med Nordjyllands Amt''', Aalborg Kommune og [[Aarhus Amt]] fra 2002 til 2007.
* '''Det midtjyske bysamarbejde''' 2004-05 mellem Bjerringbro, Grenaa, Herning, Holstebro, Horsens, Silkeborg, Skanderborg, Randers, Viborg og Aarhus om byernes erhvervsmæssige rolle i forbindelse med kommunalreformen.
* '''Samarbejdet med Københavns Kommune''' 1998-2004 med afholdelse af fælles konferencer om erhverv, trafik, IT m.m.
* '''Det østjyske bybånd''' 1999-2001 mellem 12 kommuner fra Randers i nord til Kolding i syd heriblandt trekantsområdet og det østjyske erhvervsområde omkring Aarhus. Samarbejdet blev etableret som en modvægt til hovedstadsområdet og havde særligt fokus på at tiltrække udenlandske investeringer og på trafikinvesteringer.
* '''Det jysk-fynske erhvervssamarbejde''' 2000-07 var et samarbejde mellem staten og de jysk-fynske amter og kommuner om nye regionale erhvervspolitiske initiativer.=== 10 og 11 kommune samarbejdet 1994-2007 ===
I 1994 etablerede Aarhus Kommune sammen med de daværende omegnskommuner Odder, Skanderborg, Hørning, Galten, Hammel, Hinnerup, Hadsten, Rosenholm og Rønde erhvervssamarbejdet [[10 kommune samarbejdet]]. Samarbejdet blev i 2001 udvidet med Ry Kommune, hvorved antallet blev 11.

=== Business Region Aarhus 2007- ===
I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev det eksisterende 11 kommune samarbejde videreført som [[Business Region Aarhus]]. En del af de eksisterende 11 kommuner indgik i nye kommuner, hvorved samarbejdets nye deltagere blev Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus samt fra 2016 Viborg.

=== Samarbejdet med Aarhus Amt 1993-2007 ===
Der var i hele perioden 1993- 2007 et løbende samarbejde mellem Aarhus kommune og Aarhus Amt om erhvervspolitik med regelmæssige møder og fælles initiativer. Men også en klar rivalisering mellem to nogenlunde lige stærke organisationer – ikke mindst med henblik på økonomisk formåen.

Amtet var således med i et samarbejde omkring Aarhus Kommunes lobbykontor i Bruxelles (amtet støttede kontoret med et mindre årligt beløb). I 2007 blev amterne nedlagt, og en del af deres opgaver blev overtaget af de nye og større regioner. Region Midtjylland overtog således ved den lejlighed bl.a. Aarhus Kommunes kontor i Bruxelles.

=== Samarbejdet med Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Aarhus Amt ===
Samarbejdet blev etableret i foråret 2002. Det skete i ”skyggen” af Det jysk- fynske erhvervssamarbejde og udmøntede sig primært i to erhvervskonferencer: En i august 2003 og en i oktober 2004 (med titlen: Nye veje til viden). Ved kommunalreformen i 2007 ophørte samarbejdet.

=== Det midtjyske bysamarbejde 2004 ===
Samarbejdet blev etableret i efteråret 2004(ved et borgmestermøde). En kommunalreform var under under vejs med en sandsynlig nedlæggelse af amterne. Men de ville blive erstattet af en række større regioner, hvorfor de midtjyske bykommuner ønskede at understrege, hvor stor en rolle de havde i områdets erhvervsudvikling. Samarbejdet blev etableret under overskriften: ”Bylokomotiver”. Der blev sendt breve til daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Følgende ti bykommuner deltog i samarbejdet: Bjerringbro, Grenaa, Herning, Holstebro, Horsens, Silkeborg, Skanderborg, Randers, Viborg og Aarhus. Primo 2005 holdtes et nyt borgmestermøde om mulige fællesinitiativer.

=== Samarbejdet med Københavns Kommune 1998-2004 ===
Borgmester Flemming Knudsen, Aarhus deltog med et vel modtaget indlæg på en erhvervskonference på Københavns rådhus i efteråret 1998. I foråret 1999 forelå herefter en officiel samarbejdsaftale, der blandt andet udmøntede sig i en fælles erhvervskonference august 1999 med ”udviklingen i trafikken: Aarhus-København” som hovedtema (pga. en Cowi rapport). Dette trafikprojekt var også hovedtemaet på en konference i foråret 2001 i Aarhus. Herefter fulgte så fælles erhvervskonferencer i København i april 2002 og Aarhus i 2003. Det skete med deltagelse af Aarhus Kommunes erhvervskontaktudvalg og Københavns kommunes erhvervsråd. Begge konferencer med fælles IT-projekter som tema (Alexandra Instituttet; pervasive computing). Endelig fandt en fælles konference sted i 2004 på Københavns Rådhus, hvor de to byers borgmestre uddelte en samarbejdspris.

=== Det østjyske bybånd 1999-2001 ===
Samarbejdet blev aftalt allerede ultimo 1999, mens det stiftende borgmestermøde først blev holdt marts 2000. Samarbejdet skulle udgøre et alternativ til Øresundssamarbejdet og fremstod som et samarbejde mellem trekantområdet og det østjyske erhvervsområde omkring Aarhus. Man var desuden bevidst om den bymæssige styrke i et østjysk bybånd som en ”modvægt” til Københavnsområdet.

I borgmestermødet deltog 12 borgmestre fra Randers i nord til Kolding i syd. Herudover deltog de to amtsborgmestre fra Aarhus Amt og Vejle Amt. Helt i overensstemmelse med ovenstående enedes man om to samarbejdsområder: Tiltrækning af udenlandske erhvervsinvesteringer til bybåndet samt trafikinvesteringer (bl.a. elektrificeringen af banestrækningen Fredericia-Frederikshavn).

Der blev holdt to borgmestermøder yderligere nemlig i august 2000 og november 2000. Et tredje møde i maj 2001 blev aflyst med henvisning til Det jysk-fynske erhvervssamarbejde, der var under etablering.

=== Det jysk-fynske erhvervssamarbejde 2005-07 ===
Det jysk-fynske erhvervssamarbejde startede officielt i august 2000 med offentliggørelsen af en omfattende jysk-fynsk erhvervsredegørelse (den var blevet igangsat i 1998). Samarbejdet blev annonceret som et samarbejde mellem ”staten og de jysk- fynske amter og kommuner om nye regionale erhvervspolitiske initiativer.”

I alt deltog de otte jysk-fynske amter (dvs. Nordjyllands, Viborg, Aarhus, Ringkøbing, Ribe, Vejle Sønderjyllands og Fyn Amter), mens kommunerne blev repræsenteret af de såkaldte kommuneforeninger – også otte i alt svarende til en pr. amt. Den politiske ledelse bestod dermed af otte amtsborgmestre og otte kommunale bogmestre. I marts 2001 gennemførtes en stor konference som en slags ”startskud”.

Den jysk-fynske erhvervsindsats havde en noget anden karakter end alle de ovenfor nævnte samarbejder. Den mindede vel mest om et alternativ til erhvervsministeriet/erhvervsfremmestyrelsen – et ministerium vest. Fortællingen om misforholdet mellem statens erhvervsstøtte og erhvervsinvesteringer øst og vest for Storebælt spillede da også en stor rolle i argumentationen omkring initiativet. Det lykkedes da også i en periode at få en massiv statslig medfinansiering på flere hundrede millioner kr. Frem til 2004 modtog 42 projekter støtte.

I 2004 ebbede det så ud. Aarhus Amt indkaldte ultimo året til et styregruppemøde for at få nyt liv i det jysk-fynske initiativ. Det var lige inden amterne blev nedlagt (2007), og regionerne blev oprettet. Initiativet kom da heller rigtig op i omdrejninger, men holdt samarbejdet i live fra 2005 til 2007.

== Se også ==
[[Erhvervspolitik i Aarhus]].

== Kilder ==
Læs om [http://www.aarhusarkivet.dk/collections/39 Michael Bruuns arkiv].

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:
* [http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&organisations=109381 10 kommune samarbejdet].
* [http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&organisations=109354 Samarbejdet med Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Aarhus Amt].
* [http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&organisations=109355 Det midtjyske bysamarbejde].
* [http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&organisations=109350 Det østjyske bybånd].
* [http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&organisations=109351 Det jysk-fynske erhvervssamarbejde].
[[Kategori: Erhverv]]
[[Kategori: Det 20. århundrede]]
[[Kategori: Det 21. århundrede]]