Kristen Videnskab

Fra AarhusWiki

Kristen Videnskab (Christian Science) er en kristendomsinspireret religion, grundlagt af Mary Baker Eddy (1821-1910) i 1879 i USA. Hovedsædet, Moderkirken, ligger i Boston, og kirkerne, som den i Aarhus, betegnes grenkirker. Det er en kristen kirke, der bygger sin lære på Bibelen, fortolket af grundlæggeren i værket Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften fra 1875.

Kristen Videnskab forstår verden som bestående af Ånd. Ånd er Gud, og Gud har skabt alt fuldkomment og harmonisk. Ifølge Kristen Videnskab er det fejlagtigt at tænke materie, synd, ondskab, godhed mv. som reelle. Alt dette er blot en illusion, men ved den rette læsning af Bibelen skal den troende indse, at verden er Ånd og fuld af harmoni. Heri består begrebet om videnskab udledt af denne tolkning og læsning af Bibelen.

Ifølge Kristen Videnskab fungerer det guddommelige princip som en lovmæssighed. Kristen Videnskab bekræfter denne lovmæssighed gennem helbredelsespraksis, og derigennem bekræfter helbredelsespraksissen også Kristen Videnskabs lære. Ved hjælp af erkendelsen af, at verden er harmonisk og al dårligdom er en illusion og skyldes en fejlagtig læsning af Bibelen, vil dårligdomme forsvinde. Denne tanke kommer konkret til udtryk i Kristen Videnskabs forhold til sygdom. Det bliver anbefalet, at medlemmerne ikke tager medicin eller bliver behandlet på konventionel vis, i stedet fokuseres der på, at den mentale vildfarelse, der gør, at mennesket opfatter verden som uharmonisk, ved hjælp af en ret læsning af Bibelen vil forsvinde, som en logisk konsekvens. Det er denne lovmæssighed, der skaber grundlaget for, at kirken kalder sig Kristen Videnskab.


Gruppens historie i lokalområdet

Den første gudstjeneste i Kristen Videnskab i Aarhus fandt sted i 1936 i private omgivelser. Syv år efter, i 1943, lejede man sig ind i lokaler i Guldsmedgade, som blev benyttet indtil 1952, hvor kirken flyttede sine aktiviteter til Paradisgade. I 1954 blev Kristen Videnskab anerkendt af Moderkirken i Boston som et samfund i Kristen Videnskab og i 1960 officielt etableret som grenkirke. Siden 1962 har Kristen Videnskab holdt til i lokalerne i Mejlgade 8 i Aarhus midtby. Der er ikke nogen ledelse, men Bente Brøgger fungerer som eneste forelæser ved onsdagsmøderne og søndagsgudstjenesterne. Det er også forelæserens opgave at interviewe mulige nye medlemmer, inden de melder sig ind.

Organisation

Kristen Videnskab er en verdensomspændende organisation med hovedsæde i Boston, Massachusetts. Moderkirken, ”The First Church of Christ, Scientist”, styres af en bestyrelse på fem medlemmer, som selv udpeger deres efterfølgere til posten. Bestyrelsen vælger hvert år en præsident for Kristen Videnskab på verdensplan, der skal repræsentere kirken udadtil. Moderkirkens opgaver er at udvælge artikler til de forskellige landes tidsskrifter og Christian Science Monitor samt udvælge tekststykker fra Bibelen og Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, der samles i hæfter, der bruges til de ugentlige gudstjenester i alle grenkirker verden over. Grenkirken i Aarhus styres organisatorisk og økonomisk uafhængigt af Moderkirken, men følger samme trosgrundlag og regler for den ugentlige tekstlæsning. Udover grenkirken i Aarhus findes ligeledes en grenkirke i København. Grenkirkerne i Danmark deler hjemmeside, og Aarhus-kirken bliver inviteret, hvis der holdes et større foredrag i København, da kirken der er større og har flere medlemmer.


Medlemmerne

Som medlem af Kristen Videnskab skal man have opfyldt en række krav, der skal sikre, at medlemmet er bekendt med Kristen Videnskabs trosgrundlag. Bl.a. skal man have været til en passende mængde onsdagsmøder, gudstjenester og have studeret lærebogen Videnskab og Helse med Nøglen til Skriften, ligesom medlemmet ikke må være medlem af andre kirker eller trosretninger end Kristen Videnskab. I henhold til Kristen Videnskabs trosgrundlag og syn på sygdom og helbredelse er der officielt en række ting, man som medlem skal undgå, bl.a. alkohol, medicin, tobak mv., i praksis er det dog mere op til den enkelte, om dette følges.

Det er svært at komme med et præcist medlemstal, da det ifølge Kristen Videnskab er forbudt at oplyse dette, et skøn bygger derfor på antal af besøgende til gudstjenester og onsdagsmøder. I Aarhus ligger dette antal på tre-syv stykker.

Der laves ikke decideret arrangementer for at hverve nye medlemmer. I stedet prioriterer de, at alle onsdagsmøder, søndagsgudstjenester og andre arrangementer er åbne for alle, ligesom læseværelset også frit kan benyttes.


Økonomiske forhold

Kristen Videnskabs kirker finansieres igennem frivillige bidrag såsom gaver, kollekt eller arv. Kirken er anerkendt som en almennyttig forening, en status, som giver medlemmer mulighed for at give fradragsberettigede bidrag til kirken. Som udgangspunkt er grenkirkerne økonomisk uafhængige af Moderkirken, men denne kan dog i særlige tilfælde hjælpe grenkirkerne, hvis de befinder sig i en svær økonomisk situation. Kristen Videnskab i Aarhus har en fond tilknyttet, hvor bidrag til dækning af større udgifter bliver hentet.


Religiøs/spirituel praksis

Ifølge Kristen Videnskab sker frelse gennem helbredelse. Jesus fungerer som forbillede, som helbreder af de syge, han mødte på sin vej. Det er centralt for den religiøse praksis, at man i Kristen Videnskab vil prædike den rette lære, som er blevet misforstået. Det er med udgangspunkt i ugentlige tekststeder, at søndagsgudstjenesten og onsdagsmøderne skal hjælpe medlemmerne til at indse, hvad den rette forståelse af Bibelen er, den, som Mary Baker Eddy udarbejdede i Videnskab og Helse med Nøglen til Skriften. Tekstlæsningen fra Bibelen og Videnskab og Helse er mere omfattende om søndagen end om onsdagen, mens deltagerne på onsdagsmøderne til gengæld har lejlighed til at give vidnesbyrd og berette om personlige erfaringer indenfor Kristen Videnskab. Den religiøse praksis bliver forrettet af to forelæsere, som til møderne læser op af Bibelen og af Videnskab og Helse, Kristen Videnskabs lærebog. I Aarhus er der imidlertid kun én forelæser, højst sandsynligt fordi der er meget få medlemmer. Her lægges der stor vægt på den praktiske anvendelighed af kirkens lære. Vidnesbyrdene, der eksempelvis beretter om, hvordan troen har hjulpet medlemmer i vanskelige situationer, opfattes ligeledes som beviser på sandheden i kirkens lære og publiceres derfor i Kristen Videnskabs forskellige tidsskrifter.

Healing eller helbredelsespraksissen står centralt i Kristen Videnskabs religiøse praksis, både på søndagsgudstjenesterne som er fællesskabsorienterede og på onsdagsmøderne der har en mere individuel karakter . Denne praksis består udelukkende af bøn, hvor man beder om at kunne opnå den rette forståelse af ens ”dårligdom”. Enten kan den ”syge” bede for sig selv eller med hjælp fra en praktiserende. Der er som sådan ikke nogen præster, men der er religiøse specialister. En specialist er enten en deltids- eller fuldtidspraktiserende (en erhvervsbetegnelse, der kræver autorisation fra Moderkirken i Boston). Healing, der varetages af en autoriseret healer, er en service, der betales for. Om end størstedelen af de personer, der benytter sig af denne praksis, er medlemmer af Kristen Videnskabs kirke, kan behandlingstilbuddet også benyttes af ikke-medlemmer. For at kunne komme i behandling skal man afstå fra brug af tobak, medicin og alkohol.


Eksterne relationer

I kraft af Kristen Videnskabs verdensomspændende karakter foregår der aktiviteter og udvekslinger på tværs af landene, også igennem det engelsksprogede blad The Christian Science Monitor. I USA udkommer det som dagblad og i resten af verden som ugeavisen Monitor World. Kristen Videnskab i Aarhus har ikke særlig tilknytning til andre religiøse grupper, men er venligt indstillet overfor andre trosorienteringer.


Forandringer

I løbet af de sidste 10 år er den største forandring de fysiske rammer. Medlemstallet er på omkring tre-syv. Der er ikke sket en vækst, men der er nye interesserede, dog er tallet usikkert, da medlemstallet ikke oplyses direkte men anslås ud fra deltagerantal til gudstjenesterne. Der er ikke blevet afholdt foredrag rettet mod udefrakommende indenfor de sidste fem år i kirken i Aarhus.

Kristen Videnskab holder stadig til i kirkerummet i centrum af Aarhus, men læseværelset, som før lå i den sydlige del af byen, er blevet flyttet til samme lokalitet som kirkerummet. I samme omgang er kirkerummet blevet renoveret og fremstår lyst og hvidt med lyse trægulve og stole, stadig i enkel stil.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.