Johan Michael Andreas Müller

Fra AarhusWiki

Johan Michael Andreas Müller (født 28. november 1805 i København, død 1. juni 1881 samme sted) var told- og konsumtionsinspektør i Aarhus i 1847-1871.

Han kom i 1847 til Aarhus fra Flensborg og købte Mejlgade 45, hvor han og familien flyttede ind på 1. sal.

J.M.A. Müller var i en periode aktiv i politik efter at han i 1848 blev bestyrelsesmedlem i den nystiftede Politisk Forening. Han stillede op til det almindelige Folketingsvalg d. 4. august 1852, men kom dog ikke ind, idet han kun opnåede 97 Stemmer mod Hother Hages 432. I valgperioden efter d. 27. Maj 1853 var han folketingsmand for Randers Amts 4. Kreds (Grenaa) men blev tvunget til at nedlægge sit mandat i forbindelse med den politiske krise i 1854. Om Müllers politiske arbejde skriver Aarhus Stifstidende i hans mindeord efter hans død i 1881, at han var en "høitbegavet Mand som ivrig deltog i alle offentlige navnlig politiske Rørelser, men som p.G. af en vis Lyst til Combinationer som oftest kun opnaaede forbigaaende Indflydelse".

Under krigen i 1864 og besættelsen af Aarhus blev Müller to gange arresteret af preusserne, dels d. 5. maj for mistanke om spionage, dels igen d. 22. maj på grund af en uenighed om manglende fortoldning af varer til det berlinske handelshus, Müller & Lachmann, som stod for preussernes forplejning[1][2].

I både 1866 og 1867 var J.M.A. Müller, den engelske jernbaneingeniør Frederick James Rowan og kaptajn Morten Chr. Gydesen v. Simesen, Ludvigsholm, initiativtagere til en kapsejlads i Aarhusbugten; den første internationale kapsejlads for lystfartøjer i Danmark. Også Müllers nevø, den engelske jernbaneingeniør William Angel Scott var engageret i lystsejladsen. W.A. Scott var kollega til overingeniør Frederick James Rowan og dennes bror Robert Rowan i det engelske entrepenørkonsortium Peto, Brassey and Betts, som anlagde de første jernbanestrækninger i Jylland[3]. Scott deltog med sin kutter "Rover" og Rowan med sin skonnert "Viking".

Titler og anerkendelser

J. M. A. Müller blev udnævnt Justitsraad d. 28. juni 1840 og blev Ridder af Dannebrog d. 18. september 1846.

I 1854 fik Müller overrakt en sølvtekande og en sølvpokal med en indskrift: "Taknemlighedtegn fra Medborgere i Aarhuus for Sommeren 1853" på grund af hans indsats under koleraepidemien, hvor han var "een af de Mænd, som med Udholdenhed, Kraft og uforfærdet Mod bidrog til at lindre Elendigheden". Sølvpokalen er i dag en del af samlingen i Den Gamle By.

Den 26. januar 1858 får Müller af Kongen af Hannover tildelt den hannoveranske Guelphe-Orden, 4. Klasse, "som Anderkjendelse af, at den lykkelig fuldførte Redning af "Louwinas" Besætning væsentlig skyldtes Justitsraad Müllers energiske Optræden og ufortrødne Bestræbelser". "Louwina" strandede d. 22. April 1857 lige syd for Århus[4]. I Departementstidenden nr. 12 + 13, d. 6. februar 1858 fremgår det fra "Ordenscapitulet" at "Under den 25de januar har Hans Majestæt Kongen allernådigst tilladt Toldinspekteur i Aarhus, Justitsraad Johan Michael Andreas Müller, Ridder af Dannebrogsordenen, at anlægge og bære den af ham af Kongen af Hannover tildelte Decoration af Guelpheordenens 4de Klasse".

Müller blev udnævnt Dannebrogsmand d. 19. november 1859 og d. 1. december 1871 udnævnt Etatsraad i forbindelse med sin afskedigelse som toldinspektør.

Embeder

 • Volontør i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiets Slesvigske Kontor 1821
 • Konstitueret kopist i det Holsten-Lauenborgske Kontor 1830, udnævnt 1832
 • Konstitueret fuldmægtig i det Slesvigske Kontor 1833
 • Renteskriver samme sted 1836
 • Overtoldinspektør for Slesvig med kontor i Flensborg 23. oktober 1838
 • Toldinspektør i København 12. august 1844
 • Toldinspektør i Aarhus 8. april 1847 og frem til hans afgang 30. november 1871.

Familie

 • Gift med Charlotte Sophie Thora Meyer (1805-68) med hvem han fik 6 børn
 • Far til Christine Dorothea Michelle Elfride Müller (1832-1911). Gift d. 12. august 1856 med Distriktslæge i Silkeborg, Christian Emanuel August Fibiger. Elfride Fibiger blev senere forfatter og filantrop
 • Far til Charlotte Sophie Louise Gyritha Müller. Gift d. 6. januar 1863 med den engelske civilingeniør William Angel Scott, driftsingeniør for Peto, Brassey and Betts.

Eksterne henvisninger

Kilder

 1. “Aarhuus under Occupationen 1864 : blandede Notitser” af Marcus Wilnau (1807-1864), 1864.
 2. Anders Buch-Jepsen: "Den tyske besættelse af Østjylland 1864 − som den blev oplevet og husket" i Årbog for Historisk Samfund for Århus Stift, 2014, s. 89-111.
 3. Om kapsejladsen i 1866 og 1867: Den Gamle By's Blog 13/8 2018 [1]
 4. Aarhus Stiftstidende 2. februar 1858