Augustanakirken

Fra AarhusWiki

Augustanakirken er en evangelisk-luthersk frikirke, der anvender samme liturgi som den danske folkekirke. Kirkens fulde navn er Den Evangelisk-Lutherske Augustanakirke i Århus. Navnet refererer til Confessio Augustana, på dansk kaldet den augsburgske bekendelse, der blev skrevet af lutheranerne i 1530. Kirken anser den augsburgske bekendelse som Luthers vigtigste bekendelsesskrift, da lutheranerne heri beskrev det sande evangelium. Navnet illustrerer således kirkens ønske om at vende tilbage til den lutherske lære, som den blev fremlagt under reformationen.

Augustanakirkens tro og praksis bygger på Bibelen, som man anser for at være Guds ord og ufejlbarlig, da den er blevet til under Helligåndens vejledning. Bibelen er derfor klar i alle lærespørgsmål og er den eneste kilde til et kristent liv. Udover Bibelen er kirkens tro og religiøse praksis baseret på hele Konkordiebogen, der er en samling af lutherske skrifter, som de fleste evangelisk-lutherske frikirker bygger på. Den indeholder bl.a. de kristne trosbekendelser (den apostolske, nikænske og athanasianske), Luthers lille katekismus samt den augsburgske bekendelse.


Gruppens historie i lokalområdet

Augustanakirken blev dannet af en gruppe på ni den 17. maj 2007. Alle i gruppen var tidligere medlemmer af Gratiakirken, en kirke, der også lægger vægt på grundlæggende at være luthersk. Gruppen havde forladt Gratiakirken på baggrund af interne uenigheder om, hvordan man afgør læremæssige stridigheder, samt hvornår man kan afsætte en præst. De ni medlemmer mente i denne forbindelse, at Gratiakirken ikke levede op til at være en klar luthersk kirke. Den 1. juni 2007 blev Magnus Nørgaard Sørensen ordineret, og han har siden fungeret som Augustanakirkens præst. Kirken har efter grundlæggelsen haft forskellige tilhørssteder. Menigheden begyndte som en husmenighed, hvor gudstjenesterne blev afholdt i private hjem. I dag har kirken til huse i et lejet lokale tilknyttet biblioteket i Åbyhøj. Selv om lokalet i Åbyhøj er deres primære mødested, afholder de stadig gudstjenester privat, hvis det ikke er muligt at leje lokalet af biblioteket

Organisation

Kirken lægger meget vægt på, at menigheden er en samlet enhed. Kirkens organisatoriske leder er formanden for menighedsrådet, der i samråd med resten af menighedsrådet varetager alle de praktiske beslutninger i kirken. Menighedsrådet er valgt demokratisk til menighedsforsamlinger, hvor kun mænd kan stemme og stille op. Dog skal alle have mulighed for at blive hørt, og mændene skal derfor rådføre sig med deres familie, inden der træffes beslutninger. Beslutningsprocesserne er dog oftest ikke ret lange og kan bl.a. foregå over e-mail.

Præsten fungerer som den religiøse leder af menigheden og tager sig af alt det teologiske. I Augustanakirken tror man på det almindelige præstedømme, således har alle døbte i menigheden lige adgang til Gud. Derfor tilhører præstens embede som indstiftet af Gud hele menigheden. Selv om alle i menigheden har lige adgang til Gud, er det ikke alle, der kan forkynde evangeliet. Præsten får således sin autoritet på baggrund af menighedens udvælgelse af ham til præst. Præsten har herefter myndigheden til at forkynde Guds ord og lede bønnen og nadveren. Det er samtidig kun præsten, der har myndighed til at afgøre, hvem der lever et liv i synd, og om vedkommende kan gå til alters. Menigheden kan dog altid henvende sig til menighedsforsamlingen, hvis de har nogle indvendinger i forhold til præstens beslutninger, lære eller livsførelse.

Andre praktiske funktioner i kirken, såsom sekretær, kasserer og kor, varetages frivilligt af medlemmerne.


Medlemmer

Siden Augustanakirkens etablering er medlemstallet steget fra ni til 15. Heraf er to af medlemmerne kommet til ved giftermål og fire ved familieforøgelse. Et enkelt medlem er også kommet til, men har forladt kirken igen. Aldersfordelingen er 0-55, men de fleste af medlemmerne er forholdsvis unge, i 20’erne eller 30’erne. Medlemmerne kender hinanden godt og ses også til private arrangementer udenfor kirken.

Medlemmer optages i Augustanakirken gennem dåben. Dette kan enten være i form af barnedåb eller dåb af voksne, som ikke tidligere er døbt ved en anerkendt dåb. Voksne, der ønsker optagelse i menigheden, skal forinden undervises i den lutherske lære, herunder i indholdet af Luthers lille katekismus. Kun medlemmer af kirken, eller kirker med samme trosgrundlag, er nadverberettigede til gudstjenesterne. Tidligere blev børnene nadverberettigede ved konfirmationen, men i dag kan børn gå til nadver, når de har forstået troen og kan den lille katekismus. Det er vigtigt for Augustanakirken, at man som medlem fastholder de ti bud og ikke er i strid med Luthers lære.

Augustanakirken har et ønske om at vokse sig større. Det er dog vigtigt for kirken, at det ikke er på baggrund af et teologisk kompromis. Man har bl.a. oprettet en hjemmeside, der henvender sig til folk uden en kirkelig baggrund, og som forklarer, hvad evangelisk-luthersk kristendom er. Desuden har man afholdt foredrag både i Aalborg og Aarhus samt deltaget aktivt i den kirkelige debat. Augustanakirken tilbyder også at afholde lutherske husmøder, hvor præsten informerer om evangelisk-luthersk kristendom. Augustanakirken har et ønske om at etablere andre evangelisk-lutherske menigheder i Danmark og forsøger i øjeblikket at starte en missionsstation i Aalborg.


Økonomiske forhold

Augustanakirken modtager ingen offentlig støtte, og da kirken ikke er et godkendt trossamfund, har den ingen skattefritagelse. Kirken er således økonomisk selvfinansierende via frivillige gaver fra medlemmerne. Heraf går meget til løn til præsten, der er ansat en dag om ugen. Resten af præstens arbejde er frivilligt, og han bidrager således ikke økonomisk til kirken. Kirken opererer generelt med et lille budget og er hovedsagelig baseret på frivillig arbejdskraft.


Religiøs/spirituel praksis

Menigheden mødes hver søndag til gudstjeneste. Gudstjenesten fremhæves som den vigtigste handling, da hele menigheden her samles om forkyndelsen af Guds ord samt indtagelsen af Jesu legeme og blod i nadveren. Gudstjenestens udformning minder om folkekirkens og indeholder bl.a. salmesang, bøn, læsning fra Bibelen, velsignelse og prædiken. Udover forkyndelsen af evangeliet og nadveren er også dåben et vigtigt element, da det er i dåben, man bliver Guds barn og frelses fra sine synder.

I modsætning til folkekirken regner man i Augustanakirken også skriftemålet som et af sakramenterne. Det private skriftemål finder sted inden gudstjenesten og foregår som en personlig samtale med præsten. Her tilgiver præsten på vegne af Gud og Jesu frelsesgerning den enkeltes synder.

Hovedfokus i Augustanakirkens religiøse praksis er nåden. Mennesket fødes som synder og kan kun frelses ved Guds nåde alene. Nåden modtager man i troen på Gud og igennem troen på, at Jesus påtog sig menneskets synder ved sin død på korset. Således er dåben, forkyndelsen af evangeliet og skriftemålet centrale elementer i Augustanakirkens religiøse praksis, da det er her, man modtager syndsforladelse. Ydermere er nadveren, som formidler af Jesu frelsesgerning, helt central, da den styrker medlemmerne i troen.

Selv om gudstjenesten afholdes i lejede lokaler, benytter man stadig korset som et centralt symbol under gudstjenesten. Lokalet er yderligere udsmykket med kirkeårets farver, der symboliserer, at livet som kristen har forskellige emner. Udover gudstjenesterne mødes menigheden privat til undervisning, bl.a. til bibelundervisning og ungdomsmøder. De afholder desuden en årlig sommerlejr for hele menigheden.

Privat forventes det, at man afholder andagter og beder bøn i hjemmet, handler næstekærligt samt oplærer sine børn i den lutherske lære og de ti bud.


Eksterne relationer

Augustanakirken indgår ikke officielt i et større kirkefællesskab, men har en del kontakt med andre luthersk-evangeliske kirker både i Norden og USA.

Kirken tager generelt afstand fra de mere karismatiske kirker, da de mener, Guds ord ikke skal erfares, men høres. Desuden afviser de, at der eksisterer profeti og tungetale, samt at man kan helbrede på kommando. De mener dog stadig, at Gud kan gøre undere i dag.

Augustanakirken er ikke et godkendt trossamfund, da de ikke ønsker at være for afhængige af staten. Selv om de mener, man skal indordne sig under den verdslige øvrighed, ønsker de ikke at sammenblande stat og kirke, således at staten kan påvirke teologien. Her er de største konflikter i forhold til abortlovgivningen og homoseksuelle ægteskaber.


Forandringer

Augustanakirken har siden sin grundlæggelse oplevet en stigning i antallet af medlemmer. Kirken har, som nævnt i afsnittet omkring gruppens historie i lokalområdet, haft forskellige tilhørssteder, men lejer sig i dag ind i et lokale tilknyttet biblioteket i Åbyhøj.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.