Aarhus Civilforsvar

Fra AarhusWiki

Aarhus Civilforsvar blev oprettet i 1949 og sammenlagt med Aarhus Brandvæsen i 1992 til Aarhus kommunale beredskab.

Oprettelse

Efter § 21 i lov nr. 152 af 1. april 1949 blev Civilforsvarskommissionen for Storaarhus nedsat. Området bestod af Aarhus Købstad samt Viby, Aaby, Vejlby-Risskov, Holme-Tranbjerg, Hasle-Skejby-Lisbjerg og Brabrand-Sdr. Aarslev kommuner.

Civilforsvarskommissionen bestod af:

  • Borgmesteren i Aarhus Kommune - født formand
  • Politimesteren
  • Leder af Civilforsvarets hjælpetjeneste
  • To medlemmer udpeget af Aarhus Byråd
  • Et medlem udpeget af Danske kvinders beredskab (senere af Civilforsvarsforbundets Aarhus Kreds)
  • Et medlem udpeget af Civilforsvarsforbundet Aarhus Kreds
  • To medlemmer udpeget af civilforsvarsområdets sognekommuner.

Civilforsvarskommissionen havde til opgave i fredstid at organisere og opretholde:

  • Brandtjeneste, en tekniske tjeneste og rydningstjeneste, en sanitetstjeneste, en gas- og fosfortjeneste, en socialtjeneste og en beskyttelse af kommunale livsvigtige virksomheder, alt i et sådan omfang, at disse tjenestegrene med hjælp af frivillige samt mandskab, der måtte være stillet til rådighed fra det statslige civilforsvarskorps, var i stand til inden for civilforsvarsområdet, dels at afbøde, dels at yde en indsats mod følgerne af opståede krigsskader.
  • Tilsyn med bedriftværnene
  • Tilsyn med den frivillige egenbeskyttelse
  • Fornøden meldetjeneste
  • De offentlige beskyttelsesrum
  • Reservevandsforsyningen

Organisatoriske udvikling

I begyndelsen af 1970'erne skete de første store ændringer – sandsynligvis i forbindelse med kommunalreformen. Aarhus Kommune havde i 1972 oprettet en egentlig forvaltningsenhed – Aarhus Civilforsvar – hjemhørende under Magistratens 1. afdeling.

Enheden blev ledet af civilforsvarschefen, E. Lynggaard, og bestod af fire afdelinger; administration, planlægning, teknisk-faglig og uddannelsesafdelingen.

I forbindelse med oprettelsen af Borgmesterens Afdeling i 1982 flyttes Aarhus Civilforsvar fra Magistratens 1. afdeling til denne.

Her var den hjemhørende frem til 1992, hvor Folketinget vedtog den såkaldte beredskabslov. Den indebar en sammenlægning af Aarhus Civilforsvar og Aarhus Brandvæsen til en ny forvaltningsenhed, Beredskabsforvaltningen, nu under Magistratens 2. afdeling.

Kommunens første beredskabschef blev Knud Aage Eriksen, som kom fra chefstillingen ved Aarhus Brandvæsen.

Her var den hjemhørende frem til kommunalreformen i 2006 – dog fra 1994 under navnet Brand- og Redningsvæsenet.

Opgaverne ændres

Opgaverne forandrede sig løbende i forbindelse med et ændret trusselsbillede.

Efter kommunalreformen i 1970 var civilforsvarets opgave defineret ved, gennem forebyggende og afhjælpende foranstaltninger at tilvejebringe en civil beskyttelse af liv og ejendom mod følgerne af krigshandlinger og under fredstid at yde bistand i katastrofetilfælde samt under andre tilsvarende forhold, der gjorde offentlig indgriben nødvendig.

Efter beredskabsloven i 1992 hed det, at de kommunale beredskab skulle kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet skulle endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte og tillige kunne yde en omfattende indsats mod følgerne af krigshandling.