Sophie Pætges

Fra AarhusWiki
Vestergade, som den så ud fra Lille Torv i 1884, da Sophie Pætges kom til byen. Hun boede og arbejdede først i nummer 8, tre huse længere nede af gaden fra Svaneapoteket t.h. i billedet.
Frue Kirkeplads 2, bagsiden af Vestergade 8-10, hvor Sophie Pætges havde sin børnehave og sit hjem frem til 1900

Sophie Pætges (1845-1914) - Børnehaveleder i Aarhus 1884-1902

Da den knap 40-årige frøken Sophie Pætges kom til Aarhus for at åbne en børnehave i 1884 var det lidt af et pionér-arbejde. Allerede i sommeren 1884 havde hun i Aarhus Stiftstidende varslet, at hun ville åbne en børnehave i Aarhus senere på året. I november var hun klar til at modtage børn af begge køn fra 3-års alderen og holde dem ”beskjæftigede paa en baade for Aand og Legeme udviklende Maade.” Prisen var 5 kr. om måneden med rabat for søskende. Det foregik i Vestergade 10, hvor hun til at starte med boede og havde sin institution i en lille lejlighed.

Fredens Torv 6, hvor Sophie Pætges havde børnehave 1900-1902. På muren til højre ses skiltet med påskriften "Sophie Pætges Børnehave.

Sophie Pætges var datter af Johanne Luise Heibergs ældre bror, og var meget afholdt af sin faster, som bl.a. støttede hende økonomisk under den svære opstart i Aarhus. Sophie Pætges´ bevarede breve til Johanne Luise Heiberg giver et fint indtryk af arbejdet med etableringen af børnehaven igennem de første par år.

Efter få år udvidede hun sine lokaler til Vestergade 8 (Frue Kirkeplads 2), og i 1900 flyttede hun til større lokaler i stueetagen på Fredens Torv nr. 6. Her blev hun kun i knap to år. I 1902 forlod hun Aarhus efter at have drevet børnehave i byen i næsten 18 år. I den tid var hendes institution vokset betydeligt og blevet en kendelig succes, og hendes assistent Agnete Hjelm overtog ledelsen af børnehaven efter hende.

Da hun rejste fik hun i taknemmelig erindring et stort fotoalbum fra de børn og forældre, hun havde haft berøring med. Albummet rummer talrige fotografier af de børn, hun havde passet, samt fra Aarhus og omegn. Hendes assistent Agnete Hjelm overtog herefter børnehaven.

Sophie Pætges døde i København i 1914.

Uddrag af breve fra Sophie Pætges til Johanne Luise Heiberg

6. nov. 1884

”Jeg begyndte min ”Børnehave” med 9 Børn, og det er virkelig meget lovende naar man see i __ til, hvor fremmedt det hele Sagen er for det store Publikum. Jeg haaber Vorherre vil lægge sin Velsignelse i min Gjerning, som jeg selv er saa glad for. Det er deiligt om Morgenen naar Børnene kommer glade og fornøiede, men det er ogsaa deilige rolige Eftermiddage jeg har. Jeg har det hyggeligste lille Hjem, 2 gode lyse rolige Værelser til Børnene, en lille Dagligstue, Sove Kammer og Kjøkken foruden. Dagligstuen er rigtig hyggelig, ja ligefrem comfortabel, jeg kunne bede Danmarks berømte Johanne Luise til Gjest, og jeg troer hun vilde indrømme, at her var godt at være.”

19. april 1885

”Kjære Tante, du spørger hvorledes det gaaer med mine Børn, det gik saa udmærket, jeg havde Fjorten, Forældrene var saa fornøiede, Børnene saa glade og jeg saa tilfreds ved min Gjerning og henrykt over at have mit eget Hjem. Saaledes stod Sagerne da Børnene gik herfra Løverdag før Paaske. I Løbet af Paaskeferien kom der en efter en og meldte at deres Barn eller Børn havde faaet Kighoste, saaledes at der kun blev To tilbage der har haft den. For at sætte Kronen paa Værket er jeg selv ogsaa bleven smittet og lider slet ikke saa lidt derunder. Altsaa er min Forretning saa godt som standset for et par Maaneder, det var et uberegneligt Uheld der ramte min svage Spirer af en Børnehave. Forhaabentlig faaer jeg dem vel samlede igjen Allesammen.”

5. juli 1885

”Du kan tro jeg lever i en fuldstændig Rus i denne Tid af Glæde over at Reisen nu er saa nær forestaaende. Dertil kommer at jeg i disse sidste Dage har faaet flere Børn indmeldte hvilket jo er en væsenlig Betingelse for at jeg kan existere. Nu troer jeg det imidlertid for givet at min ”Børnehave” vil gaae, hvilket man jo rigtig nok kan kan betragte som en Velsignelse. Folk ere saa venlige imod mig, og der er flere der har en eneste lille Guldklump der sender mig ham eller hende, hvilket jo er en Garanti for at man har Tillid til mig.”

19. dec. 1888

”Alt gaar godt og glædeligt glædeligt for mig, jeg har nu 56 Børn i min Børnehave og 4 unge Piger til at hjelpe mig, er det ikke noget jeg maa være glad og taknemmelig for.”


Kilder

  • Breve fra Sophie Pætges i Johanne Luise Heibergs Privatarkiv, Rigsarkivet
  • Sophie Pætges´ fotoalbum, Aarhus Stadsarkiv
Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.