Johannes Kabell

Fra AarhusWiki

Organist og kantor Johannes Kabell (født 2. december 1783 i Aarhus, død 13. september 1855 i Aarhus), var Organist ved Aarhus Domkirke i perioden 1833-1847 og kantor ved Aarhus Vor Frue Kirke.

Privatliv

Johannes var søn af skomagermester og stadstambur i Aarhus, Christopher Sørensen Kabell, som døde 1822, da var han allerede 4 af hans sønner og 1 datter døde. Moderen var Martha Hansdatter Kabell (f. Müller), død 1826.

På det Kgl. Teater

Kabell blev student i Aarhus 1803 og kantor i Aalborg, hvor hans gode tenor blev bemærket. I 1811-14 var han på Det Kgl. Teater og debuterede i syngestykket ”Høstgilde”. Hans sangtalent fejlede ikke noget, men han var alt for kejtet på scenen. Han har nok selv vidst, at den var gal, for han tog selv sin afsked fra teateret for at vende tilbage til Aarhus.

Organist ved Aarhus Domkirke

Han blev i 1815 kantor ved Vor Frue Kirke og få år senere blev han fastansat som kantor og senere organist ved Aarhus Domkirke, hvortil han også leverede oratorier og kantater. På den tid foretog eleverne fra Katedralskolen og borgerskolen sangopvartningen i kirkerne. Og Kabell var ansat som sanglærer ved Katedralskolen i næsten 30 år, fra 1816 til 1845.

Højt beundret i Aarhus

Han var højt anskrevet og beundret i byen. Foruden at komponere, gav han koncerter og deltog i Polyhymnias musikalske arrangementer. Mest kendt som komponist var han for ”Dybt under Nordens Himmel” med tekst af rektor Hans Henrik Blache, en fædrelandssang, som i avisen blev kaldt ”vor nationalsang”, fordi Aarhusianerne blev så glade for den.

Også Prins Ferdinand og Caroline roste Kabell under et besøg i Aarhus i 1831: "Da Høisamme i Torsdags efter Taflet naadigst behagede at besee Domkirken, nød den konst. Organist Hr. Cantor Kabell, for hans udmærkede Orgelspil, den Ære at blive nedkaldt til Fyrsteparret, og i de huldrigeste Udtryk bevidnet Høisammes Tak og særdeles Tilfredshed"

Kabell gav også privat sang- og klaverundervisning, i 1815 averterede han i avisen med tilbuddet fra sin bolig i købmand Søren Jensen Søegaard (1779-1843)s gård i Studsgade. Han havde tidligere boet i stiftamtmand Güldencrones Gård bag Klostret. Fra 1818 havde han en lille bolig på Volden.

Da han tog sin afsked i 1847 som domorganist, fik han en ganske rørende omtale: ”Organist- og Cantor-Embedet ledigt...... I en lang Række af Aar har Hr. Kabell ved sit udmærkede Orgelspil saaledes forvænt Menigheden, at ikkun en særdeles duelig Efterf. vil kunne tilfredsstille samme; thi i Sandhed, ikke Lidet bidrog Hr. Kabell ved de Toner, han forstod at fralokke Orgelet, til at opløfte Menigheden til Andagt, og ikke Lidet bidrog hans sjælfulde Behandling af Instrumentet i Herrens Tempel til Menighedens Opbyggelse.”

Testamenterede gaver og legater

Herefter opholdt han sig mest i København. Han døde i Aarhus, ugift, i 1855 og skænkede via testamente gaver og legater, som påskønnelse af det gode, han havde modtaget i Aarhus. For eksempel blev Katedralskolen og Vor Frue Kirke betænkt.

Hans nevø, sognepræst P. Kabell, indrykkede denne nekrolog i avisen:

"Fravær. Slægt og Venner bringes herved det sørgelige Budskab, at min kjære Farbroder, pens. Organist Johannes Kabell, den 13. September sidstl., efter længere Tids Sygdom, er afgaaet ved Døden hersteds, henimod 72 Aar gl. - Med Dygtigheden og den strænge Samvittighedsfuldhed i sine Pligters Udførelse, forbandt han et fordringsløst, beskedent og barnligt Sind, der hjertelig og trofast paaskjønnede hvad godt han saae eller modtog hos Andre. - Begravelsen med mellemliggende Bisættelse i Domkirken vil finde Sted fra Gaarden Nr. 62 paa Middelgade næstk. Onsdag Formiddag Kl. 11 1/2 p. t. Aarhuus, d. 17. September 1855 P. Kabell, Sognepræst til Veilby og Homan Menigheder."

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Legater og milde Stiftelser 4/23 - Skolens Tavler