Jens Worm

Fra AarhusWiki

Jens Worm (1716-1790) faglitterær forfatter og lektor, født i Aarhus og begravet i Ølsted.

Jens Worm, født var søn af den sidste teologiske teologiske lektor i Aarhus, Olaf Worm (død 1743), og Karen Knob. Ole Worm var søn af borgmester i Ribe Matthias Worm og sønnesøn af oldtidsforsker Ole Worm (1588-1654). Jens Worm af den sidste af den Wormske slægt på mandssiden. Fra faderen fik Jens Worm blandt andet et udkast til leveregler, hvoraf et af dem, som sønnen synes at have taget til sig, lød: "Lad din Skolegang være dig en Leg; når Du kjedes ved Læsen eller Skriven, da kast dine Øjne til dine Skolebrødre, og skamme Dig, at de skulle gøre det bedre end Du; stræb da at gjøre det bedre end de, saa haver du baade Ros og Nytte deraf".

Uddannelse

Jens Worm blev privat dimitteret fra Københavns Universitet i 1733, tog attestats i 1736. Under studiet fik historikeren Hans Gram særlig betydning for ham og har fremhævet hans råd, vejledning og ypperlige bogsamling. Det var sandsynligvis også Hans Gram der i 1739 fik Jens Worm med i arbejdet på den da påbegyndte reviderede bibeloversættelse.

Rektor ved Aarhus Katedralskole

I 1740 blev Jens Worm konrektor ved Aarhus Katedralskole og tog samme år magistergraden. Reelt set varetog han arbejdet både som konrektor og rektor, da rektor var svagelig, og efter hans død i 1752 blev Jens Worm rektor. I 1954 blev Jens Worm desuden professor Philosophiai. Han endte med at være tilknyttet Katedralskolen i hele 35 år, indtil han i 1775 nedlagde embedet med anerkendelse for stor dygtighed, myndighed og flid. Det lykkedes ham i løbet af den tid at få opført en tilbygning til skolen, indviet 1766, selv om han i store træk selv måtte skaffe pengene til det; Egentlig skulle kirkerne vedligeholde byernes lærde bygninger, men det viste sig umuligt at finde penge til det der. Derfor måtte Jens Worm på charmeoffensiv og det lykkedes ham at få beløb ind fra præster, testamentariske gaver og andre gaver fra velhavende personer. Det rakte ikke helt til byggeriet, så der blev udstedt obligationer til de sidste kreditorer - og der blev brugt 20 Rigsdaler på lodder i Statslotteriet, men der optræder ingen lotterigevinst i regnskabet, så det har nok været en nitte.

Tillidshverv og forfatterskab

Inden han forlod Aarhus Katedralskole havde han påbegyndt "Forsøg til et Lexikon over danske, norske og islandske Lærde Mænd, som ved trykte Skrifter har gjort sig bekjendte", som han udgav i tre dele i årene 1771-1784 og er det første egentlige forfatterleksikon herhjemme. Det var en bedrift at skaffe oplysninger til værket, selvom han fik hjælp fra flere sider. Men den kun begrænsede adgang til anseelige bogsamlinger fik ham til at ønske "..om der i Provincerne bleve anrettede offentlige Bibliotheker paa et og andet Sted, som vilde viste føde og veligeholde Lysten til Studeringer hos mange..."

Mens det arbejde stod på, fik han 1777 i Videnskabernes Selskabs Skrifter udgivet "Forsøg til en Skole-Historie, forestillende de Latinske Skolers og Skole-væsenets Tilstand i Dannemark for Reformationen". Han varetog også tillidshverv som "Medcommiteret ved Extraskattens Ansættelse for de Fattige" og blev udnævnt "som Landmand ved forefaldende Tvistigheder om Fælleskabets Ophævelse i Havreballegaards Amt".

Privat

Gift 1754 med Anna Müller, som tidligere havde været gift med præsten Gregers Jochumsen Bruun og derefter med krigsråd, vejer og måler i Aarhus Niels Langballe. Jens Worm bekostede en mindeplade for hustruen og Niels Langballe samt dennes første hustru i Ølsted Kirke.

Litteratur og henvisninger

https://biografiskleksikon.lex.dk/Jens_Worm

Jens Worm. Den lærde Rektor i Aarhus, 1942.

Emanuel Sejr: Rektor Jens Worm og hans forfatterleksikon, 1958.