Christen Rasmussen

Fra AarhusWiki

Birkedommer ved baroniet Vilhelmsborg. Han blev senere hospitalsforstander i Aarhus i perioden 1823-1862.

Christen Rasmussen (født i Aalstrup, Falling 13.3.1787 og død i Aarhus 20.9.1862), var birkedommer ved baroniet Vilhelmsborg 1825-1856. Han blev senere hospitalsforstander. Han var med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Desuden blev han ridder af Dannebrog og var cancelliråd. Christen Rasmussen blev i 1832 gift med Erasmine Bothilde Winther, født 1.4.1809 i Hundslund, død 1.6.1877 i Aarhus. Parret fik fem børn, herunder Emilie Rasmussen, som deler gravmindesten med forældrene. Men to gange måtte de offentliggøre den sørgelige nyhed om dødsfald blandt børnene.

Det alvise Forsyn bortkaldte, i gaar ved Døden vore yngste Datter Louise Charlotte Marie Rasmussen, i en Alder af 1 Aar og 8 Maaneder, efter 14 Dages Sygdom; hvilket herved tilkendegives fraværende Slægt og Venner. Aarhuus, den 26. Juli 1836 E. B. Rasmussen C. Rasmussen født Winther.

At vi i Dag, ved Døden, har mistet et elsket Barn, vor yngste Datter Theodora, 1½ Aar gammel, bekjendtgøres herved for Slægt og Venner. Condolence frabedes Aarhuus, den 13. Januar 1838. Er. Rasmussen C. Rasmussen født Winther.

Christen Rasmussen købte i 1838 rektor ved Aarhus Katedralskole Hans Henrik Blaches hus i Rosensgade.


Birkedommer

Tidligere var Danmark inddelt i birker, herreder og købstæder - som var selvstændige retskredse. Et birk var et område, hvor den, der ejede jorden, havde ret til at ansætte retsbetjenten, men ikke retten til selv at dømme. Det kunne være kongen eller en privat godsejer som havde retten til at ansætte retsbetjenten (birkedommeren). Christen Rasmussen var ansat som birkedommer af baron Ove Christian Ludvig Gyldenkrone. Under Vilhelmsborg Birk hørte alle godsets fæstebønder og husmænd, der kunne tiltales og dømmes og føre deres retssager ved birket.

Vilhelmsborg Birk eksisterede i 183 år – indtil 9. maj 1856. Det betyder at Christen Rasmusen var den sidste birkedommer ved baroniet og han blev afskediget. Birket blev indlemmet i Ning Herred, der som retskreds eksisterede indtil 1919.


Aarhus Borgerlige Skydeselskab

Aarhus Borgerlige Skydeselskab er et gammelt selskab. Det blev dannet af en kreds af Aarhus’ prominente borgere i 1834. Siden da har selskabet afholdt en lang række skydekonkurrencer, sommerbal, vinterbal og selvfølgelig de to helt centrale begivenheder i selskaber: Kongeskydningen og Fugleskydningen. Selskabets traditionsrige skydninger er blevet afholdt hvert år siden 1834. Undtagelserne har været når landet har været besat. Skydningerne er blevet sprunget over to gange under besættelsen (1940 og 1944) og så i 1864.


Svindler på spil

En kvinde har åbenbart set en mulighed for at få fornyet garderoben ved at begå bedrageri mod birkedommeren og lade Rasmussen betale: ”Da et os ubekjendt Fruentimmer skal i flere forskeliige Manufactur Boutiker have kjøbt Betydeligt paa Bog, under det falske Foregivende, at der var til min Kone, saa, for Sligt i Fremtiden at forebygge, Tilkjendegives herved alle Vedkommende, at jeg aldeles Intet betaler af hvad der i nogen Boutik maa debiteres enten paa min Kones eller mit Navn. Aarhus, den 9. januar 1854 C. Rasmussen Birkedommer.”

Christen Rasmussens død

Da Christen Rasmussen døde i 1862 kunne man læse følgende udtalelse om ham i Aarhus Stiftstidende: ”Igaar jordedes paa den herværende Kirkegaard. En af Byens ældste Embedsmænd, Cancelliraad Christen Rasmussen, Ridder af Dannebrog. Den Afdøde har siden 1816 beklædt forskellige Embedsstillinger her: først som Procurator og senere som Birkedommer ved Wilhelmsborg Birk, Forligelses-Commissær og Hospitalsforstander, i hvilken sidste Stilling han navnlig har udlagt sig megen Fortjeneste og ved en fortrinlig Bestyrelse bragt Hospitalets tidligere mindre gode Formuesomstændigheder paa Fode. Ogsaa har han ved siden af sine Embedsforretninger været betroet en Mængde private Tillidshverv. Han ledsagedes til Graven af et talrigt Følge.”Kilder og litteratur