Carl Vilhelm Theodor Flach

Fra AarhusWiki

F. 1830, søn af Vilhelm Flach, Sara Dorthea Henriette Hoffmann.

I 1858 døde hans forlovede Louise Sørensen, som 26-årig. Han udtrykte sin sorg i avisen som sig hør og bør, men blev ikke desto mindre gift i Randers allerede året efter. Hun hed Marie Flach (1839-1878) f. Pedersen. De fik 9 børn.

Marie døde i 1878 og igen var Carl hurtigt på frierfødder og blev gift året efter med Catrine Sophie Thisted f. 1839 i Horsens.

Carl Flachs Garveri

Carl fik i 1859 borgerskab som garver i Århus og etablerede virksomheden Carl Flachs Garveri.

Det var faderen der havde grundlagt garvervirksomheden i Vestergade, i 1845 og Carl Flach overtog den 1858. Han flyttede den senere til den gamle toldbod i Aagade, for i 1863 at flytte igen, da han overtog A. Steenbergs garveri i Fiskergade 51, det havde eksisteret siden 1776. Han købte også et mindre garveri i Vesterbrogade, og havde altså garveri 3 steder.


Han opkøbte huder til garvning: ”Hestehuder, Kohuder, Kalve-, Faar- og Lammeskind kjøbes som sædvanlig saavel i Partier som enkeltviie til høieste Priser. Carl Flach 1871.”


I 1888 kom virksomheden med på det nye, da han købte en dampmaskine. Efter en tid samlede han hele virksomheden i Fiskergade, hvor han drev en efter tiden stor virksomhed med 25-30 svende.

I 1894 overdrog han virksomheden til sønnen (Peter) Vilhelm Flach (1861-1928), som i 1910 omdannede det til aktieselskab. Da Peter døde i 1928 og gik den videre til sønnerne Carl og Vilhelm.

Carl Flachs Læderfabrik blev i 1966 sammensluttet med A. Knudsens Læderfabrik og flyttet til Ebeltoft under navnet Aktieselskabet Carl Flachs Garverier. Den brændte ned til grunden 1980’erne. Det kunne ikke svare sig at genopbygge det. Omkring 1900 var der mere end 300 garverier i Danmark og i 2000 var der 2 tilbage.

Hans død 1897:

”Min inderlig elskede Mand, Garver Carl Flach, hensov blidt og roligt i Morges Kl. 5½ i sit 67. Aar, efter længere Tids tiltagende Svaghed. Aarhuus, d. 20. Febr. 1897 Paa Børns, Svigerbørns og egne Vegne Cathrine Flach f. Thisted.”

"Nord Garvetidende" skrev om Flach: "Efter i 1856 at have overtaget sin Faders Forr., der dengang ikke var af videre Betydning, drev han den i Tidens Løb meget stærkt i Veiret og kjøbte desuden i 1863 det af Garver Steenberg forhen drevne Garveri; senere anlagde han endnu et tredie paa Aarhus Vesterbro, hvor der udelukkende garvedes Underlæder og Faareskind. Den Afd. plagedes i sine sidste Aar meget af Sygdom og var tilsidst i høj Grad legemligt nedbrudt, men sin aandelige Friskhed bevarede han til det saaavelsom sin Interesse for sit Garveri og sin Raavarehandel... største Fornøjelse paa sine aarlige Rejser i Udlandet at besøge de Steder, hvor han i sin Ungdom havde levet og arbeidet, ellers levede han meget stille med sin nærmeste Slægt og Venner. Foreningsliv og Tillidshverv var ikke beskedne gamle Mands Sag. - Fra 1894 er den store Forr. blevet overtaget af den afdødes søn, den beskjæftede da over 25 Mand, hvorhos der var indlagt Damp til Extræktion og Opvarmning til Damppumper og Drivkraft for Mølle. Spaltemaskiner, 2 Valkekar, haarvadskemaskiner, Haspelfarver osv.”