Beder-Malling Kommune

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Beder - Malling Kommune)

Beder - Malling Kommune blev dannet i 1842 som en sognekommune. Det var et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med købstadskommunerne, der blev oprettet i 1838. Kommunen bestod af Beder Sogn og Malling Sogn. Kommunens areal var på 3624 ha, og havde et indbyggertal på 1434 i 1850. I 1960 var det tal steget til 2718 indbyggere.

Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

I 1889 blev Beder Gartner- og Havebrugsskole oprettet, hvor der var tilknyttet areal på 1 1/2 ha. Dette areal var beplantet med frugttræer og -buske, roser mm. Til skolen hørte også et handelsgartneri og en planteskole. I 1889 blev også Malling Landbrugsskole oprettet, som Aarhuskøbmanden Hans Broge havde stor andel i.

Beder - Malling Kommune blev i 1970 lagt ind under Aarhus Kommune.

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.
  • Aarhus Amt: Aarhus Amtsrådskreds: Danske byer og sogne, bind 5, Vort Lands Forlag, Aarhus, 1932.
  • Egnsarkivets beskrivelse, Kirsten Williams: [1]