Beder-Malling Kommune

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Beder - Malling Kommune)
Kortet viser, hvor kommunegrænsen gik i 1969 inden Kommunalreformen i 1970.

Selvom sognene Beder og Malling gennem tiden har delt både præster og kommunefællesskab, har der også fundet en rivalisering sted mellem de to. Til sammen har sognene ellers det hele: smuk natur, hvide sandstrande med sommerhusområder, stationsbyer og store parcelhuskvarterer.

Kommunen

I 1842 blev Beder-Malling Kommune dannet som en sognekommune bestående af Beder Sogn og Malling Sogn. Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten udgjordes af mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

I 1970 ophørte Beder-Malling med at være en selvstændig kommune, da den indgik i en større kommunesammenlægning og blev lagt ind under Aarhus Kommune.

Geografien

Beder-Malling Kommune lå forud for kommunesammenlægning i 1970 omgivet af kommunerne Mårslet, Solbjerg (oprettet i 1963) og Saksild-Nølev, der kom under Odder Kommune. I kommunen lå byerne Beder, Seldrup, Fulden, Over Fløjstrup i Beder Sogn og Malling, Vormstrup, Krekær, Pedholt, Storenor, Lillenor, Ajstrup, Neder Fløjstrup, Synnedrup, Elmose og Norsminde i Malling Sogn.

Kommunens areal var på 3624 hektar, der er præget af et stærkt kuperet bakkelandsskab med frugtbar morænejord. Mod øst ligger kyststrækningen mod Kattegat og i den nordøstlige del af kommunen ligger Fløjstrup Skov. Kommunens sydøstlige grænser bliver markeret af Norsminde Fjord.

Det bakkede landskab og mange bevarede ejendomme er med til at give især det nordlige område et idyllisk udseende, og området omkring Fulden er i dag fredet under navnet Fulden-fredningen både i forhold til natur, stendiger og ejendomme.

Udviklingen før 1900-tallet

Langt de fleste af kommunens indbyggere har, siden de første bebyggelser blev etableret i 1100-tallet, været beskæftiget inden for landbruget – enten på egen gård, som husmænd for lokale gårdmænd eller senere som daglejere ved hovedgårdene Vilhelmsborg eller Moesgård, der lå i nabokommunen Mårslet. Andre fandt også arbejde som skovarbejdere. I 1767 var de fleste gårde i de to sogne fæstegårde under baroniet Vilhelmsborg, der også ejede både Beder og Malling Kirke. Dermed ejede herremanden på Vilhelmsborg, baron Güldencrone, praktisk talt både Mårslet, Beder og Malling sogne.

I 1884 kom jernbanen både til Beder og Malling, da kommunen finansierede anlæggelsen af de to stationsbygninger. Malling udviklede sig hurtigt til en klassisk stationsby med et driftigt miljø omkring den nyopførte stationsbygning, og der blev etableret flere større industrier.

I Beder gik udviklingen langsommere. Beder fik også en handelsgade, men den udviklede sig på landevejen ind mod Aarhus, separat fra stationsbygningen, og samtidigt var industrierne i Beder færre og mindre. Måske grundet de to byers forskellig udvikling har der historisk set fundet en rivalisering sted mellem Beder og Malling.

Beder Gartner- og Havebrugsskole var sammen med Malling Landbrugsskole med til at præge udviklingen i Beder-Malling Kommune. Her fremviser nogle af skolens elever en blomstersol til den årlige blomsterudstillinger, der blev afholdt i september. Fotograf Børge Venge, ca. 1955, Aarhus Stadsarkiv.

Udviklingen efter 1900-tallet

I 1889 blev Beder Gartner- og Havebrugsskole oprettet, hvor der var tilknyttet areal på 1 1/2 ha. Dette areal var beplantet med frugttræer og -buske, roser mm. Til skolen hørte også et handelsgartneri og en planteskole. I 1889 blev også Malling Landbrugsskole oprettet, som Aarhuskøbmanden Hans Broge havde stor andel i. De to skoler startede beskedent op, men kom op gennem 1900-tallet til at få stor betydning for egnen, både fagligt og socialt. Her var åbne foredrag, teater, og eleverne kom med tiden fra hele Jylland. I 1999 fusionerede de to skoler under navnet Dansk Center for Jordbrugsuddannelse og i 2008 blev de yderligere fusioneret med Vejlby Landbrugsskole under navnet Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Fra 1914 og frem til 1960’erne var udviklingen i kommunen langsom, men fra slut-60’erne og frem kom der nyt liv til kommunen. Parcelhuskvarterer skød frem, og især Beder oplevede en stor vækst i indbyggertallet. I 1955 boede der 695 mennesker i Beder – 15 år senere boede her 2.023, og i 1990 var Beder oppe på 4.120 indbyggere. Udviklingen bragte nye typer bebyggelse til kommunen, og i 1968/69 blev Beder Butikscenter indviet.

Nybebyggelse kom der også langs Ajstrup og Mariendal Strand, hvor der blev opført en bred bræmme af sommerhuse. De første sommerhuse var blevet opført fra sidst i 1930erne, og fra 1960’erne og frem fik sommerhusbyggeriet et boom.

Odderbanen, der før havde bragt udviklingen til især Malling, gjorde, at de nye parcelhusejere havde nemmere ved at bo i Beder eller Malling og arbejde inde i byen. Dermed er mange jobs forsvundet fra området, og mange af forretningerne har måttet dreje nøglen om. Odderbanen blev nedlagt i august 2016 for at ombygge banestrækningen til Letbanen, der åbnede den 25. august 2018.

Sognerådsmedlemmer

Periode 1917 - 1921

Moesgaard Nielsen - formand - død 16/6 1919 Søren Sørensen, Fulden Skrædder P. Lunn, Malling Jacob Hansen, Fløjstrup - formand fra 1919 Erik Danielsen, Elmose Ole P. Jensen, Malling Jacob Sørensen, Pøel N. K. Rasmussen, Beder Andreas Petersen, Fulden

1920 - suppleringsvalg 22/9 Jens Anton Jensen, Starup, Husmand Jensen Jensen, Lillenor

1921 - 1925

Jacob Hansen, Fløjstrup - formand Ole Peter Jensen - næstformand Rasmus Jeppesen, O. Fløjstrup Jens Anton Jensen, Starup Karetmager S. P. Pedersen, Malling Alfred Jacobsen, Elmose Jens Kjeldsen, Malling Jens P. Birkeskov, Malling Jens Jensen, Lillenor

1925 - 1929

Jens Anton Jensen - formand Ole Peter Jensen - næstformand Karetmager S. P. Pedersen, Malling Skovfoged V. Lindby Karl Mortensen, Pedholt Alfred Jacobsen Kjeldsen, Malling N. K. Rasmussen, Beder Niels Peter Mikkelsen

1929 - 1933

Ole Peter Jensen - formand N. K. Rasmussen, Beder S. P. Skov, Malling Fisker Chr. Mikkelsen, Storenor Anton Larsen, Beder Danius Danielsen, Aistrup Hans P. Hansen, Malling - næstformand Skovfoged Vilhelm Lindby, Fløjstrup Carl Mortensen, Pedholt Marinus Nielsen, Fulden - indtrådt som suppleant første gang i mødet den 2/1 1932

1933 - 1937

Hans P. Hansen - forand N. K. Rasmussen - næstformand Danius Danielsen, Aistrup Anton Larsen, Beder S. P. Skov, Malling Aage Nielsen, Fulden Anton Pedersen, Ndr. Fløjstrup Chr. Mikkelsen Skrædder Chr. Jensen, O. Fløjstrup

1937 - 1943

Anton Pedersen, Ndr. Fløjstrup - formand N. K. Rasmussen - næstformand Gartner R. P. Nielsen, Malling Alfred Elmose Harry Nielsen Skrædder Chr. Jensen Aage Nielsen, fulden Jens Andersen, Fløjstrup S. P. Skov, Malling

1943 - 1946

Anton Pedersen - formand Helge Kjeldsen - næstformand Alfred Elmose, Starup R. P. Nielsen, Malling Jens Andersen, Fløjstrup Harry Nielsen, Aistrup Niels Thomsen, Storenor Karl Øvlisen, Seldrup Anton Nielsen, Beder

1946 - 1950

Alfred Elmose - formand Helge Kjeldsen - næstformand Søren Jacobsen N. A. Sørensen Harry Nielsen Karl Mortensen Inga Møller Frands Frandsen Niels Thomsen

1950 - 1954 Alfred Elmose - formand N. Anker Sørensen Harry Nielsen Harald Nielsen Harald Holgersen - næstformand Niels Thomsen Søren Jacobsen Søren Pedersen Niels Klougart Frands Frandsen

1954 - 1958

Harald Holgersen - formand Helge Kjeldsen - næstformand Frands Frandsen Søren Pedersen Magda Schmidt Jensen Karlo Terkildsen Knud Elmose Niels Thomsen Evald Frandsen (fraflyttet i 1956) Inga Møller (indtrådt i stedet for Evald Frandsen)

1958 - 1962

Harald Holgersen - formand Helge Kjeldsen - næstformand Frands Frandsen Karlo Therkildsen - I 1960 udtrådte efter ønske Karlo Therkildsen i stedet indtrådte Henry Hansen Inga Møller Magda Schmidt Jensen Søren Pedersen Erik Klougart Knud Elmose

1962 - 1966

Hans Frandsen - formand Arne Eriksen Henry Hansen Søren Jensen Jens V. Sørensen - næstformand Elvin Hansen Anton Hasle Laursen Hans Jakobsen Jens Arbjerg Pedersen

1966 - 1970

Hans Frandsen - formand Elvin Hansen Sven Rasmussen Tage Anker Jens Arbjerg Pedersen - næstformand Søren Jensen - I 1967 afgik Søren Jensen ved døden I stedet indtrådte Richard Mortensen Anton Hasle Laursen Inge Andersen Jens V. Sørensen - I 1966 udtrådte efter ønske Jens V. Sørensen i stedet indtrådte fru Martha Birkeholm.

Litteratur og kilder

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se Beder-Malling Kommunes arkiv


  • Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, J.P. Trap, København, 1859.
  • Trap: Danmark, fjerde udgave, VII. bind, G.E.C. Gads Forlag, København, 1926.
  • Trap: Danmark, femte udgave, VIII. bind, G.E.C. Gads Forlag, 1963.
  • Århus - Byens historie 1945-1995, bind 4, Århus Byhistorisk Forlag, 1995.
  • Statistisk årbog for Århus 1991, Århus Kommunes Statistiske Kontor, Aarhuus Stiftsbogtrykkeri, 1991.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.
  • Aarhus Amt: Aarhus Amtsrådskreds: Danske byer og sogne, bind 5, Vort Lands Forlag, Aarhus, 1932.
  • Egnsarkivets beskrivelse, Kirsten Williams: [1]
  • Fortegnelse over Sognerådsmedlemmer, Beder-Malling Kommune fra Beder Malling Kommunes arkiv ( 1859 - 1970), fundet i arkivæske 64