Ane Schmidt

Fra AarhusWiki

Ane Schmidt var den første til at blive begravet på byens nye Søndre Kirkegård.

Købmandsdatter Ane Schmidt (født 31. december 1802, død 24. oktober 1818 og begravet 2. november 1818 alle i Vor Frue Sogn, Aarhus), var datter af købmand Peder Larsen Schmidt og Dorthe Sophie Schmidt. Bedsteforældrene på moderens side var købmand Jens Andersen Schmidt og Margreta Pedersdatter Kaarsberg. Hun var ud af en af byens store familier: Kaarsberg.

Jens startede købmandsgården Dynkarken 39-41, hvor han døde i 1789. Margreta var i sit nye ægteskab efter Jens' død i 1794 blevet gift med købmand Rasmus Nielsen Malling og stod som Madame Malling fadder ved Anes hjemmedåb.

Den nye kirkegård uden for Brobjergporten indvies

Ved Anes død var det ikke længere muligt at blive begravet på den relativ nye kirkegård på Amtsmandstoften fra 1816 [på den nuværende Rutebilstation), men den nye kirkegård Søndre Kirkegård i den nuværende Rådhusparken stod klar, hvor hun blev den første begravelse.

Herom fortæller Aarhus Stiftstidende den 3. november 1818:

"Den nye Kirkegaard indviedes den 2den November 1818, og herom melder Avisen for den følgende Dag:

"Byens nye Kirkegaard udenfor Brobjergporten blev igaar, da det første Liig, en Ungmø i sin favreste Rosenalder, begravedes derpaa, høitideligen indviet af Hs. Høiærværdighed Biskoppen."

Ane bliver den første begravelse

”Den unge Pige, hvis Grav saaledes er den første paa vor nuværende Kirkegaard [i 1818], var Jf. Ane Schmidt, Datter af Kbmd. Peder Larsen Schmidt, og saaledes hørende til en af de gamle anseete og udbredte Slægter i Byen. Hun ligger begraven ved den vestlige Kirkemuur (ud til Skanderborgveien) (Frederiks Allé), lige før man kommer til det gamle Liighuus (Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus), som støder op til samme Muur. Hendes Liigsten findes indsat i Muren og omtaler ogsaa Høitideligheden ved Kirkegaardens Indvielse." (Kilde: Aarhus Stiftstidende 4.maj 1874: For 50 Aar siden)

Af en fortegnelse udarbejdet af Aarhus Begravelsesvæsen den 9. juni 1943 over Gravmæler (Plader) placeret i Søndre Kirkegaards Kapel er nævnt Købmand Peder Larsen Schmidt's datter Ane Schmidt. Så mon ikke nævnte ligsten sammen med andre gravsten efterfølgende er deponeret i Den Gamle By.

”Efter indvielsen af kirkegården blev liget nedsat i graven og kastet jord på af hr. professor Larsen, som var sognepræst til Frue kirke (Vor Frue Kirke) og holdt nu talen over liget, der blev tillige afsungen 2 salmer – hver på 2 vers før og efter jordpåkastelsen, hvilke salmer var forfattede af professor Larsen. -” Kilde: Erhvervsarkivet, Søndre Kirkegård, Begravelsesvæsenet.

Kirkebogen bekræfter begivenheden: "var det første Liig, som blev begravet paa den nye almindelige Kirkegaard uden for Broberg Port"

Gravstederne ved Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus

Mormoderens anden mand Rasmus Mallings gravsted befandt sig også op til Ligbærerlavets Vognhus:

Af Rasmus' barnebarn Rasmus Mallings erindringer fra 1915 fremgår det nemlig af side 84: ”Familiebegravelsen findes paa den gamle Kirkegaard ved Frederiksport ved Muren ud til Skanderborgveien (Frederiks Allé) tæt ved det oprindelige gamle Lighus” (Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus).

Den 30. marts 1921 skriver barnebarnet til Rasmus Malling: Mathilde Ernestine Malling (frk. Malling), at deres familiegravsted befinder sig ved siden af Materialhuset (Købmændenes Ligbærerlaugs Vognhus). Fra samme arkivs gravstedsprotokoller (Materiale og tegninger vedr. Søndre Kirkegård) fremgår det, at Mallings gravsted har litra a13 og familien Schmidt har litra a12. På tegningerne over Rådhusparken udarbejdet i oktober 1935 er Købmændenes Ligbærerlaugs Vognhus placeret ved indgangen fra Frederiks Allé til den øst-vest gående hovedsti, som i dag benyttes som køreadgang til personalets parkeringsplads på syd- og vestsiden af Rådhuset. Ud fra disse oplysninger kan vi nu placere de to gravsteder ved siden af hinanden og umiddelbart nord for nævnte køreadgang.

Af samme protokol fremgår det, at Malling-slægtens gravsted er erhvervet i 1820 kun et par år efter Anes bortgang. Erhvervelsen er måske ikke tilfældig, for Ane er barnebarn af Rasmus' første kone Margreta Pedersdatter Kaarsberg, og hendes mors kusine Cecilia Maria Kaarsberg blev gift med Rasmus efter mormoderens død i 1806. Dette taler for, at valget af gravsted ikke har været tilfældig.

Gravstenene i Rådhusparken

Gravstenene over R. Mallings Familie Begravelse og Peder Larsen Schmidts familiegravsted er sammen med flere bevaret på Søndre Kirkegård nu Rådhusparken.

Artikler

Anetavle over købmandsslægten Malling i Aarhus